Hotărârea nr. 629/2003

Aprobarea conventiei incheiate intre Consiliul local Galati si SC Compania Industriala pentru transporturi SA Tecuci

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.629 din 19 12 2003

privind:    aprobarea convenției încheiată între Consiliul Local și

S.C. COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU TRANSPORTURI S.A. Tecuci

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 390702/16 12 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art 3 din OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, actualizată;

Având în vedere prevederile HG nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și componentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

în temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă convenția încheiată între Consiliul Local și S.C. COMPANIA INDUSTRIALĂ PENTRU TRANSPORTURI S.A. Tecuci, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 629/19.12.2003

CONSILIUL LOCAL GALAȚI        S.C. COMPANIA INDUSTRIALA

PENTRU TRANSPORTURI S.A. TECUCI ADRESA: STR.. 1 DECEMBRIE 1918NR.140

CF:R 1636619

CONVENȚIA NR..............din.....................

Intre CONSILIUL LOCAL GALAȚI reprezentat prin Primar Ing. Dumitru Nicolae si S.C. COMPANIA INDUSTRIALA PENTRU TRANSPORTURI S.A. TECUCI reprezentata prin director general, Parvu Constantin

Urmare cererii nr. 4070 din data de 13.11.2003 S.C. COMPANIA INDUSTRIALA PENTRU TRANSPORTURI S.A, TECUCI inregistrata la CONSILIUL LOCAL GALAȚI sub nr. 17590/14.11.2003 , prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata obligațiilor către bugetul local si pe baza analizei documentației conform prevederilor ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, s-au aprobat următoarele:

• Eșalonarea la plata pe 30 luni, cu 6 luni perioada de gratie a următoarelor obligații:

Tipul obligației bugetare eșalonate

Suma (lei)

1. Impozit pe clădiri

318.612.158

TOTAL

318.612.158

• amanarea la plata pana la - (cel mult pana la data de 29 decembrie a anului fiscal) a următoarelor obligații:

Tipul obligației bugetare eșalonate

Suma (lei)

Total

Majorările /dobânzile calculate in conformitate cu prevederile ari. 13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale, cu completările si modificările sale ulterioare, pentru debitele eșalonate si/sau amanate la plata reprezintă 79.420.961 lei.

Graficul de eșalonare la plata este prezentat in ANEXA care face parte integranta din prezenta convenție.

Amanarea la plata a majorărilor de intarziere/dobanzilor si a penalităților de intarziere in suma totala de - lei pana la ultimul termen de plata din grafic.