Hotărârea nr. 627/2003

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi de investitii propuse pentru anul 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 627 din 19 12 2003

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivele noi de investiții propuse pentru anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.391 008/16 12 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.16, alin. 5 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru obiectivele noi de investiții, propuse pentru anul 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Președinte de ședință                                      ANEXĂ

Popa Florin                               la HCL nr.627/19 12 2003

 • 1. Modernizare str. Secerei

Strada Secerei este situata in zona sudica a orasului si face legatura intre str. Romana si str. Alexandru Cernat, cu o lungime de 180 m. Carosabilul este din pavaj de bolovani de riu si nu are trotuare.

Strada nu are canalizare, iar conducta de apa este dimensionata necorespunzator.

Prin modernizare se prevede realizarea unei strazi de categoria a-III-a, cu realizarea unui sistem rutier corespunzator, executarea unei retele de canalizare din tuburi PAFSIN Dn 300mm si înlocuirea conductei de apa O 2” cu o conducta Dn ioomm din polietilena , cu refacerea bransamentelor existente.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -3.164.857,2 mii lei

 •  din care C+M           -2.702.552,7 mii lei

 •  capacitati:

-lungime carosabil L=190 ml

-retea canalizare-tub PAFSIN Dn 300 mm, l=190 ml

-retea apa rece-O 110mm, l=190 ml

-bransamente apa rece existente Dn=22-25 mm. -camin vane cu capac de fonta 2buc

Durata de realizare a investitiei este de 7 luni.

 • 2. Modernizare str. Culturii si alei laterale aferente blocurilor A,B,C,D

Strada Culturii este amplasata in zona centrala a orasului Galati si face legatura intre str. Domneasca si str. N. Balcescu, cu o lungime de 320 ml.

Suprafata carosabila prezinta denivelari, zone cu stagnari de apa. Aspectul general al strazii este inestetic. In prezent strada dispune de retele de apa si canalizare cu durate de serviciu expirate Prin modernizare se prevede realizarea unei strazi de categoria a-III-a, cu reconsiderarea zestrei existente si realizarea unui sistem rutier corespunzator.

Se prevede inlocuirea conductei de canalizare cu realizarea bransamentelor, inlocuirea conductei de apa cu o conducta O 100mm cu tub flexibil din poliester cu strat E, PU Nitrel.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -15.766.201 mii lei

 •  din care C+M           -14.059.605 mii lei

 •  capacitati:

-lungime carosabil L=320 ml -retea canalizare-ovoid 60/90 cm, l=320 ml

-retea apa rece-O 100mm, l=320 ml

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 • 3. Semaforizare intersecție str. 1 Decembrie-str. Tecuci

Strada 1 Decembrie este intens circulata, avind 2 benzi pentu fiecare sens (auto si cale dubla de tramvai) si face legatura intre doua cartiere foarte aglomerate (Siderurgistilor Vest si Aviatiei ).

Strada Tecuci face legatura intre oras si cartierul Filesti, drumul de centura si platforma industriala de Vest.

In prezent datorita circulatiei intense pe strada 1 Decembrie patrunderea in intersectie si traversarea de catre vehiculele de pe str. Tecuci si a pietonilor se face cu dificultate.

Prin proiectare se prevede semaforizarea intersectiei cu semnale luminoase, in 3 timpi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -414.414 mii lei

 •  din care C+M           - 414.414 mii lei

 •  capacitati:-automat de diijare a circulatiei tip ADC-1 buc -corp semafor cu 4 lampi pentru vehicule tip 4S4-6 buc -corp semafor cu 2 lampi pentru pietoni tip 2S2-8 buc

-corp cu lampa intermitenta-4 buc

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

4.Semaforizare intersectie str. Traian-str. Stefan cel Mare

Strada este artera principala a orasului pe directia nord-sud, iar strazile Stefan cel Mare, Tunelului si Macelarului fac parte din traseul drumului de centura al municipiului pe care se desfasoara un trafic cu vehicule grele.

In prezent circulatia in zona se desfasoara pe baza indicatoarelor de circulatie si marcajelor.

Prin proiectare se prevede semaforizarea luminoasa a intersectiei in trei timpi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -1.165.495 mii lei

 •  din care C+M           -1.037.918 mii lei

 •  capacitati:-automat de dirijare a circulatiei tip ADC 4-1 buc -corp semafor cu 4 lampi pentru vehicule tip 4S4-7 buc -corp semafor cu 2 lampi pentru pietoni tip 2S2-14 buc

-corp cu lampa intermitenta-6 buc

Durata de realizare a investitiei este de 2 luni.

 • 5. Modernizare str. Cometei

Strada Cometei este situata in zona sudica a orasului si face legatura intre str. Romana si str. Ariei, cu o lungime de 280 ml.

In prezent strada este prevazuta cu pavaj din bolovani de rau; atat strada cat si fundatura prezinta denivelari , dislocari, prabusiri.

Din punct de vedere al retelelor hidroedilitare, strada are o conducta de apa Owomm, cu durata de serviciu expirata si nu exista canalizare.

Prin proiectare se prevede realizarea unei strazi de categoria IV, cu realizarea unui sistem rutier corespunzator, inlocuirea retelei de apa cu o conducta de apa PE80 SDR Onomm care se va bransa in conducta de apa din strada Alexandru Cernat, iar canalizarea se va realiza din tuburi PAFSIN DN30cm (tub din poliester armat cu fibra de sticla cu insertie pe nisip) .

Colectorul se va racorda o parte in str. Romana, iar o parte in str. Ariei.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -4.480.962,7 mii lei

 •  din care C+M           -3.875.873,2 mii lei

 •  capacitati:-Lstrada=280ml

-retea canalizare:Dn300mm, L=280ml

-bransamente din tuburi polipropilena Oi60mm

-retea apa O îiomm, L=300 ml

-bransamente PEXAL O

Durata de realizare a investitiei este de 7 luni.

 • 6. Modernizare str. Garibaldi

Strada Garibaldi este situata in zona centrala a orasului si face legatura intre Armata Poporului si Faleza Dunarii.

In prezent strada nu dispune de o imbacaminte definitiva, partea carosabila este neamenajata, strada nu are canalizare , iar reteaua de apa este subdimensionata si cu durata de serviciu expirata.

Prin proiectare se prevede realizarea unui sistem rutier corespunzator; se va inlocui reteaua de apa cu tuburi Fd O110mm care se va bransa in retele din str. Armata Poporului , cu refacerea bransamentelor existente.

Pentru preluarea apelor menajere se va monta un colector de canalizare Dn 300mm din HOBAS.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •   valoarea totala a investitiei -2.891.037 mii lei

 •   din care C+M           -2.399.716 mii lei

 •   capacitati: L strada=90ml

-retea canalizare: 0 2oomm, L=6oml-HOBAS

0 300mm,L=ii0 ml

-retea apa 0 11omm, L=11o ml-fonta ductila

0 90mm, L=20 ml-fonta ductila -bransamente PEXAL OW”

Durata de realizare a investitiei este de 4 luni.

 • 7. Modernizare si introducere canalizare alei CFR aferente strazii . Vladimirescu

In cartierul Vadul Ungurului, situat in partea de N-E al orasului Galati exista paralel cu str. T. Vladimirescu 5 alei neamenjate-alei CFR

In prezent aceste alei nu sunt amenajate . Prin proiectare se prevede ca aleile sa fie prevazute cu imbracaminte asfaltica , iar retele de canalizare vor fi inlocuite partial sau total cu retele noi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -3.000.000 mii lei

 •  din care C+M           -2.900.000 mii lei

 •  capacitati:-L alei=206 ml

-colector canalizare: Dn 400, L=300 ml, PREMO (PAFSIN) -racorduri canalizare: 0100 mm-200 mm, L=150 ml, PAFSIN Durata de realizare a investitiei este de 4 luni.

 • 8. Imbunatatire stabilitate mal str. Cerului

Strada Cerului se afla in zona de Nord a municipiului Galati. Fenomnele de eroziune a terenului in zona au provocat adincirea savanei existente la limita cartierului, cu alunecari si tasari haotice, amenintind stabilitatea imobilelor din zona.

Prin proiect se va urmari realizarea lucrarilor necesare imbunatatirii stabilitatii malului care sa conduca si la punerea in siguranta a cladirilor si anume:

-reprofilarea ravenei prin crearea unor taluzuri

-consolidaea taluzului vaii prin pereerea cu dale de beton a sectiunii de scugere optime pentru evacuarea dirijata a apelor superficiale

-consolidarea malului drept -protejarea taluzelor pin imbacare cu pamint vegetal -realizarea unor lucrari de colectare a apelor de suprafata.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 3.000.000 mii lei

 •  din care C+M           - 2.900.000 mii lei

 •  capacitati:-ravena L=100 ml

-santuri A=200 mp

-zid de sprijin L=110 ml, H=3m

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 • 9.Locuinte pentru tineri proveniti din institutiile de ocrotire sociala str. Traian 446 A

In baza Legii nr. 152/1998 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 59/23.05.2002 , privind constructiile destinate inchirierii tinerilor, se vor realiza pe 3 amplasamente situate in cartierul Traian Nord ,un numar de locuinte din lemn destinate inchirierii tinerilor proveniti din instutiile de ocrotire sociala care au implinit virsta de 18 ani.

Suprafata terenului situat in str. Traian nr. 446, pe care se vor proiecta locuintele este de 2798 mp.

Prin proiectare se va urmari construirea un bloc de locuit cu regim de inaltime de P+1E, cuprinzind 16 apartamente cu o camera(cite 8 gasoniere in fiecare cladire).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • •  Valoarea totala a investitiei: 10.600.468,2 mii lei

 • •  Din care C+M          : 8.384.836,7 mii lei

 • •  Capacitati: -A desfasurata construita =866,48 mp

- A utila=601,6 mp. -Regim de inaltime:P+1E -Nr.tronsoane=2 -Nr.apartamente=16,cu cite o camera -Autila /camera=37,6mp

Durata de realizare a investitiei:5 luni

lO.Lucrari tehnico-edilitare-Locuinte pentru tineri proveniti din instituțiile de ocrotire sociala-str. Traian nr. 446 A

Investitia este necesara pentru asigurarea functionalitatii locuintelor din lemn destinate inchirierii tinerilor proveniti din institutiile de ocrotire sociala care au implinit virsta de 18 ani.

Terenul propus pentrru construirea acestor locuinte se afla situat in str. Traian nr. 446.

Prin proiectare se vor urmari asigurarea utilitatilor necesare la blocuri:

-alimentarea cu apa se va face din conducta D 100mm, existenta in str. Sulfinei. Apele uzate menajre vor fi evacuate prin conducte din polipropilena ignifugata Dn110mm.

Alimentarea cu enegie termica a locuintelor se va realiza in regim independent cu centrale termice proprii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -4.480.305,2 mii lei

 •  din care C+M           - 3.874.967,8 mii lei

 •  capacitati: retea apa -L=95ml, Dn 50mm -camine -3buc

retea canalizare -L=60 ml, Dn 110-160 mm camine -8 buc

Durata de realizare a investitiei este de 5 luni.

 • 11. Locuinte pentru tineri proveniti din institutiile de ocrotire sociala str. Traian 390B

In baza Legii nr. 152/1998 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 59/23.05.2002 , privind constructiile destinate inchirierii tinerilor, se vor realiza pe 3 amplasamente situate in cartierul Traian Nord ,un numar de locuinte din lemn destinate inchirierii tinerilor proveniti din instutiile de ocrotire sociala care au implinit virsta de 18 ani.

Terenul este situat in str. Traian nr. 390B si a fost transmis de catre Primaria municipiului Galati Agentiei Nationale pentru Locuinte

Prin proiectare se prevede construirea a 7 cladiri, cu regim de inaltime de P+1E, cuprinzind 56 apartamente cu o camera.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • •  Valoarea totala a investitiei: 39.090.500,8 mii lei

 • •  Din care C+M          : 31.524.078,2 mii lei

 • •  Capacitati: - S construita desfasurata=3032,68mp

-A utila/camera =37,6 mp

- A utila=2111 mp.

-Regim de inaltime:P+1E -Nr.apartamente=56,cu cite o camera

Durata de realizare a investitiei: 12 luni
12.   Lucrări tehnico-edilitare-Locuinte pentru tineri proveniti din instituțiile de ocrotire sociala-str. Traian nr. 390B

Investitia este necesara pentru asigurarea functionalitatii locuintelor din lemn destinate inchirierii tinerilor proveniti din institutiile de ocrotire sociala care au implinit virsta de 18 ani.

Terenul propus pentru construirea acestor locuinte se afla situat in str. Traian nr. 390B.

Prin proiectare se vor urmari asigurarea utilitatilor la blocuri. Alimentarea cu apa se va face din conducta existenta , printr-un racord Dn 90mm, ce deserveste toate cele 7 cladiri.

Evacuarea apelor uzate menajere se face prin conducte din polipropilena Dn 110mm. La traversarea strazii Traian conducta va fi montata in tub de protectie.

Se va asigura alimentarea cu energie electrica, gaze naturale. Alimentarea cu enegie termica a locuintelor se va realiza in regim independent cu centrale termice proprii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -12.113.734,3 mii lei

 •  din care C+M           -10.445.224,5 mii lei

 •  capacitati -retea apa- L=150ml, Dn 90mm

L=200 ml, Dn 110mm -camine 8 buc

-retea canalizare L=250 ml, Dn 110-160mm

L=250ml, Dn 150mm

-camine 14 buc

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni

13. Locuinte pentru tineri proveniti din institutiile de ocrotire sociala

str. Privighetorii 23

In baza Legii nr. 152/1998 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 59/23.05.2002 , privind constructiile destinate inchirierii tinerilor, se vor realiza pe 3 amplasamente situate in cartierul Traian Nord ,un numar de locuinte din lemn destinate inchirierii tinerilor proveniti din instutiile de ocrotire sociala care au implinit virsta de 18 ani.

Suprafata terenului situat la intersectia strazii Caprioarei si Privighetorii pe care se vor proiecta locuintele este de 1240 mp.

Prin proiectare se va urmari construirea unui bloc de locuit cu regim de inaltime de P+1E, cuprinzind 16 apartamente cu o camera.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • •  Valoarea totala a investitiei: 10.600.468,2 mii lei

 • •  Din care C+M          : 8.384.836,7 mii lei

 • •  Capacitati: - S construita desfasurata=866,48mp

-A utila/camera =37,6 mp

- A utila=601,6 mp -Regim de inaltime:P+1E -Nr.apartamente=56, cu cite o camera

Durata de realizare a investitiei:5 luni

14. Lucrări tehnico-edilitare-Locuinte pentru tineri proveniti din instituțiile
de ocrotire sociala-str. Privighetorii nr. 23

Investitia este necesara pentru asigurarea functionalitatii locuintelor din lemn destinate inchirierii tinerilor proveniti din institutiile de ocrotire sociala care au implinit virsta de 18 ani.

Terenul propus pentru construirea acestor locuinte se afla situat la intersectia str. Caprioarei cu str. Privighetorii.Prin proiectare se vor urmari asigurarea utilitatilor la blocuri: -alimentarea cu apa rece care se va realiza din conducta Dn 100mm, existent in str. Privighetorii -evacuarea apelor uzate menajere din cladire se face prin conducte de polipropilena ignifugta Dn 110mm, asigurarea cu energie electrica,gaze naturale si racordarea de canalizare.

Alimentarea cu enegie termica a locuintelor se va realiza in regim independent cu centrale termice proprii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 5.038.694,3 mii lei

Din care C+M : 4.243.010,2mii lei

Capacitati-retea apa L=35 ml, Dn 50mm, camine 3 buc

-retea canalizare L=45 ml, Dn 110-160 mm L=350ml, Dn 150mm, camine 5 buc Durata de realizare a investitiei:5 luni

Consolidare versant CFR

Prin proiectare se va prevedea consolidarea versantului din zona blocuilor CF-CF4, care se va realiza in doua etape si anume: scaderea nivelului freatic, foraje orizontale dirijate, rigole la baza versantului, refacerea taluzului care limiteaza capatul dispre oras, realizarea unei scari noi de acces.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 3.550.000 mii lei

Din care C+M : 3.195.000mii lei

Capacitati-foraje echipate cu filtre sintetice

-camine de descarcare

-scara de acces

Durata de realizare a investitiei:12 luni

 • 15.Reabilitare si modernizare Teatrul Dramatic “Fani Tardini”

Teatrul Dramatic se afla in zona centrala din municipiul Galati. In prezent constructia prezinta o serie de degradari si anume: -fisuri si crapaturi ale zidariei portante -desprinderi locale ale tencuielilor exterioare -pardoselile interioare, din beton mozaicat prezinta local fisuri , crapaturi si denivelari.

Prin proiectare se prevad lucrari de constructii, arhitectura , finisaje : -supraetajarea zonei cabinelor actorilor,cu realizarea unor lucrari de consolidare a fundatiei; -modernizarea grupurilor sanitare pentru public prin recompartimentare;

-amenajare de rampe pentru handicapati,-lucrari de reparatii si igienizari in toate incaparile

-se va inlocui timplaria exterioara si interioara,-se vor reface instalatiile :mecanica de scena, iluminat scena, instalatia electrica,se va realiza o noua instalatie de ventilatie -se vor realiza lucrari de drumuri si sistematizare verticala.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -79.602.770 mii lei

 •  din care C+M           -48.004.600 mii lei

 •  capacitati:-corp principal:A construita=1251 mp

-atelier pictura si magazie decoruri A construita=374,5 mp

-centrala termica

-bazin apa

-garaj

-supraetajare cabina actori -magazie

Durata de realizare a investitiei: 36 luni

 • 16. Toalete publice

In municipiul Galati se prevad construirea a unui numar de 8 toalete publice (gupuri sanitare pentru public) in diverse zone ale orasului.

Prin proiectare se prevad realizarea unor constructii pentru doua , trei si patru cabine WC/sex.

Cladirea are un regim de inaltime parter cu pereti de zidarie si cu ventilatie naturala si vor fi acordate la etele de apa, canalizare si electrice. Incalzirea se va face cu energie termica sau electrica, in functie de posibilitatile de racordare in zona.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -11.360.454,8 mii lei

 •  din care C+M           -9.959.847,4 mii lei

 •  capacitati:-corp principal:A construita=40mp (pentru 2 cabine/sex)

Aconstruita=60mp (pentru 4 cabine/sex)

-regim de inaltime:parter

-cabina pentru personalul de supraveghere

-cabina pentru depozitarea materialelor de curatenie

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

17.Inlocuire conducta apa str. Crizantemelor

In prezent conductele de apa Dn 350mm si Dn 300mm din OL existente pe str. Crizantemelor (intre str. Cimpului si bd. G. Cosbuc) au un grad avansat de uzura, fiind necesara inlocuirea acestora.

Prin proiectare aceste conducte vor fi inlocuite cu o conducta Dn 500 mm, care se va rocorda la conducta de otel Dn 500mm existenta pe str. M. Kogalniceanu, printr-un camin de vane.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -6.576.600 mii lei

 •  din care C+M           -5.918.940 mii lei

capacitati:-Lstrada 320ml -retea apa Dn 500 mm, L=40ml din OL L=280ml, Fd

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

 • 18. Reabilitarea lucrărilor de desecare si irigații cartier Siret

In prezent pe suprafata cartierului Siret se afla un sistem de irigatii. Prin proiectare se vor prevedea urmatoarele:

-solutia de captare si de evacuare a apelor infiltrate prin si sub digul de la Dunare si Siret in perimetrul cartierului;

-marirea capacitatii de evacuare a statie SPE1 Zagna

-bazine de etentie pentru volumele excedentare rezultate

-proiectare unui dig caosabil cu rol de aparare impotrica inundatiilor cu ape accidentale din amonte si pentru asigurarea caii de transport la constructia cartierului si deservirea zonei industriale

-se vor prevedea ampe de trecere spe caile rutiere si din interiorul incintei

-pentru trecerea canalelor de desecare prin corpul digului se vo proiecta constructiile hidrotehnice necesare (podete tubulare stavilar)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -20.000.000 mii lei

 •  din care C+M           -18.000.000 mii lei

 •  capacitati:-bazine de retentie

-dig carosabil

-rampe si podete de trecere

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

19.Modernizare str. Anghel Saligny (tr. str. Gh. Asachi-Pr. Brailei)

Strada Anghel Saligny (Scanteii) se afla in zona de Vest a municipiului Galati si are o lungime de 430 ml. In prezent strada nu are canalizare, iar in carosabilul strazii exista o conducta de apa 0 600mm si o conducta de serviciu pentru deservirea riveranilor.

Prin proiect se va urmari inlocuirea conductei de apa,cu refacerea bransamentelor existente, introducerea unei retele de canalizare si sistematizarea corespunzatoare a strazii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -11.360.000 mii lei

 •  capacitati:-retea canalizare:Dn400mm, HOBAS, L=430ml

-retea apa Dn 110mm, L=430 ml, PE80

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

20.TEHNOPOL Galati

Obiectivul general al investitiei consta in promovarea de noi activitati economice si intarirea capacitatilor intreprinderilor mici si mijlocii existente de a-si spori competitivitatea productivitatii municiii, imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor oferite de IMM, sporirea productivitatii muncii, prin folosirea de tehnologii avansate, transferul de tehnologie si inovare prin crearea infrastructurii necesare dezoltarii activitatii de cercetare aplicata, dezvoltarea afacerilor, manifestarilor expozitionale cu caracter regional.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -11.360.000 mii lei

 •  capacitati:-retea canalizare:Dn400mm, HOBAS, L=430ml

-retea apa Dn 110mm, L=430 ml, PE80 -realizarea unei cladiri si a instalatiilor aferente

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

2i.Modernizari strazi Micro 17

Cartierul Micro 17 se afla in zona de vest a municipiului Galati .Prin proiect se va prevedea modernizararea strazilor: Miorita, Vadeni, Cosminului, Narciselor, Barbosi si Argesului.

 • 1)       Modernizare str. Argesului

Strada Argesului are o lungime de 900 ml si este situata intre str. Brailei si blocul L. In prezent strada se prezinta diferit:o parte este neamenajata, iar intre strazile Frunzei-Oltului prezinta imbracaminte asfaltica.

Prin proiectare se prevede realizarea unei strazi de categoria IV, iar reteaua edilitara de alimentare cu apa si canalizare va fi revizuita si in functie de starea tehnica si durata de serviciu acestea se vor inlocui partial sau total cu retele noi.

 • 2)Modernizare str. Barbosi

Strada Babosi face parte din reteaua rutiera a orasului Galati, cu o lungime de 930 ml si este situata intre str. Brailei si Prelungiea Brailei.

In prezent strada are un profil caracteristic unei strazi de categoria a-III-a , cu numeroase degradari. Trotuarele sunt amenajate cu beton de ciment. Prin proiectare se va prevedea refacerea stratului rutier atit la carosabil cit si la trotuare.

Reteaua edilitara de alimentare cu apa si canalizare va fi revizuita si in functie de starea tehnica si durata de serviciu acestea se vor inlocui partial sau total cu retele noi.

 • 3)Modrnizare strada Cosminului

Strada Cosminului face parte din reteaua rutiera a orassului Galati, cun o lungime de 155 ml si face legatura intre str. Gorunului si str. Jiului.

In prezent strada nu dispune de o imbracaminte definitiva, iar partea carosabila este neamenajata.

Prin proiect se prevede refacerea stratului rutier corespunzato unei strazi de categoria a -IV-a. Reteaua edilitara de alimentare cu apa si canalizare va fi revizuita si in functie de starea tehnica si durata de serviciu se vor inlocui partial sau total cu retele noi.

 • 4)Modernizare str. Mioritei

Strada Miritei face parte din reteaua rutiera a orasului Galati , are o lungime de 310 ml si este situata intre str. Jiului-parcare bl. D21.

In prezent strada nu dispune de o imbacaminte definitivs, partea carosabila si trotuarele sunt neamenajate.

Prin proietare se prevede realizarea unei strazi de categoria a-III-a. Reteaua edilitara de alimentare cu apa si canalizare va fi revizuita si in functie de starea tehnica si durata de serviciu acestea se vor inlocui partial sau total cu retele noi.

 • 5)Modernizare str. Narciselor

Strada Narciselor face parte din reteaua rutiera a orasului Galati, cu o lungime de 415 mlsi este situata intre str. Gorunului si str. Oltului.

In prezent o parte din strada este amenajata cu beton de ciment, iar o portiune este neamenajata.

Prin proiectare se prevede realizarea unei strazi de categoria IV, iar reteaua edilitara de alimentare cu apa si canalizare va fi revizuita si in functie de starea tehnica si durata de serviciu se vor inlocui partial sau total cu retele noi.

 • 6)Modernizare str. Vadeni

Strada Vadeni face parte din reteaua rutiera a orasului Galati, are o lungime de 825 ml si este situata intre str. Jiului si str. Barbosi.

In prezent strada nu dispune de o imbracaminte definitiva, partea carosabila este neamenajata. Lucrarile de modernizare constau in realizarea unui sistem rutier corespunzator unei strazi de categoria a-IV-a. Reteaua edilitara de alimentare cu apa si canalizare va fi revizuita si in functie de starea tehnica si durata de serviciu acestea se vor inlocui partial sau total cu retele noi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -61.415.002,7 mii lei

 •  din care C+M          -55.273.205,43

 •  capacitati

-str. Mioritei:-retea apa: L=900 ml, Dn 110mm, PEID -retea canalizare, L=1840 ml, Dn 200-400mm, PAFSIN

-str. Vadeni:-retea apa: L=180ml, Dn 160mm, PEID

L=790 ml, Dn 110mm,PEID -retea canalizare:L=1150ml, Dn 200-400mm, PAFSIN

-str. Cosminului:retea apa: L=410ml, Dn 110mm, PEID

retea canalizare L=660ml, Dn 200-400mm, PAFSIN

-str. Narciselor:retea apa L=870 ml, Dn 110mm, PEID

retea canalizarre:L=1320 ml, Dn 200-400mm, PAFSIN

-str. Barbosi:retea apa-bransamente L=630ml, PAFSIN retea canalizare L=180ml, PAFSIN,Dn 400 mm L=900ml, Dn 200mm, PAFSIN

-str. Arges:retea apa, L=450ml, fonta ductila

L=620 ml, PEID

retea canalizare Dn 200-400 PAFSIN

Durata de realizare a investitiei: 36 luni

Documentatiile investitiilor sunt intocmite in faza studiu de fezabilitate, iar valorile sunt stabilite in preturi noiembrie 2003 .