Hotărârea nr. 624/2003

Aprobarea taxelor pentru serviciile de copiere, multiplicare si securizare date

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnr. 624 din 19 12 2003

privind: aprobarea taxelor pentru serviciile de copiere, multiplicare și securizare acte

Consiliul Local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 389 420/11 12 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile ari.26 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art38, alin.2, lit”d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001; în temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu 1 01 2004 se aprobă taxele pentru serviciile de copiere, multiplicare și securizare

acte:

Multiplicat, copiat acte

- format A4

2 500 lei

- format A5

2 000 lei

- format A3

5 000 lei

Securizat acte

- format A4

48 000 lei

- format A5

24 000 lei

Art.2 ~ Taxele aprobate la art. 1 se vor indexa anual până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pe baza indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni, care sfârșește la 1 noiembrie a aceluiași an și se aplică în anul următor.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

ff! lj~ | Contrasemnează / Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Grigore Matei