Hotărârea nr. 623/2003

Modificarea si completarea HCL nr.300 2002, privind stabilirea taxei de oficiere a casatoriei aprobata prin HCL 189 1998 si HCL nr.127 2000

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 623

din 19 12 2003

privind: modificarea și completarea HCL nr.300/2002, privind stabilirea taxei de oficiere a căsătoriei aprobată prin HCL 189/1998 și HCL nr.127/2000

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 389 418/11 12 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art..26 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.300/2002 , cu art.11 care va avea următorul text::

“Art.11 - Începând cu 1 01 2004, taxa de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare, sâmbăta și duminica, realizate după orele 1900 , este în cuantum de 5 000 000 lei.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei