Hotărârea nr. 621/2003

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 621 din 19 12 2003

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2003

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.391 034/16 12 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.1 445/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru cheltuieli care se suportă din bugetele locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2003, prevăzută în anexele I, II, III și IV .

Anexele I, II, III și IV fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei