Hotărârea nr. 61/2003

Aprobarea acordarii de inlesniri la plata a debitelor datorate de Marin Virgil

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 27 03 2003

privind aprobarea acordării de înlesniri la plata a debitelor datorate de Marin Virgil

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 20 958/25 03 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 și art.27 din OUG nr.40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 491/2002;

Având în vedere prevederile HG nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă eșalonarea la plată a sumei de 2 205 580 lei, datorată de Marin Virgil, cu titlu de impozit clădiri , în 6 rate lunare egale.

Art.2 - Se aprobă amânarea la plată a majorărilor în sumă de 1 751 271 lei și a penalităților de întârziere în sumă de 166 137 lei, datorate de Marin Virgil, aferente debitului eșalonat.

Art.3 - Se aprobă scutirea la plată a majorărilor și penalităților de întârziere la data ultimei plăți din graficul de eșalonări, datorate de Marin Virgil.

Art.4 - Numărul de înregistrare a cererii domnului Marin Virgil, rolul fiscal, natura debitului eșalonat, debitul eșalonat, numărul de rate, majorările și penalitățile de întârziere sunt prevăzute în tabelul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei