Hotărârea nr. 495/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", domnului VASILE DANILA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 495 din 20 11 2003

privind : acordarea “Premiului municipiului Galați”, domnului VASILE DĂNILĂ .

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 156/17 11 2003;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 90602/10.11.2003 a Teatrului Dramatic “Fani Tardini;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, domnului VASILE DĂNILĂ pentru întreaga activitate teatrală.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA


Aprob

P R I M A R

ing. Dumitru Nicolae


Raport de specialitate

Nr................../.....................

În ultima decadă a lunii noiembrie a fiecărui an, gălățenii, serbează prin manifestări religioase și culturale pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritualal al orașului Galați. Tot în această perioadă se desfășoară și “Sărbătorile Galațiului”.

În anul 1994, Consiliul Local al municipiului Galați prin adoptarea Hotărârii nr. 105 a instituit “Premiul Municipiului Galați”, care se acordă cetățenilor sau instituțiilor cu merite deosebite în diferite domenii de activitate.

Teatrul Dramatic “Fani Tardini” prin adresa nr.90602 din 10.11.2003, propune premierea domnului VASILE DĂNILĂ - pentru întreaga activitate teatrală

Întrucât sunt întrunite condițiile prevăzute de HCL nr. 105/1994 propunem acordarea “Premiului Municipiului Galați” , domnului VASILE DĂNILĂ .

Director Direcția Administrația Publică Locală Ing. Viorica Palade

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE

Nr......................./.....................

Prin HCL nr. 105 / 30.11.1994, s-a instituit “Premiul Municipiului Galați” care se acordă annual cu prilejul Sebătorilor Galațiului, la inițiativa comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement , după consultarea respectiv avizarea instituțiilor de profil.

Prin adresa nr. 90602 din 10.11.2003 a Teatrului Dramatic “Fani Tardini”, este propusă premierea domnului VASILE DĂNILĂ.

Se propune spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Galați proiectul de hotărâre privind acordarea “Premiului Municipiului Galați”, domnului VASILE DĂNILĂ pentru întreaga activitate teatrală.

Comisia pentru Activități Științifice , Învățământ, Sănătate, Culte, Cultură, Tineret,

Asistență Socială, Sport și Agrement