Hotărârea nr. 494/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", doamnei OANA PREDA GHEORGHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 494 din 20 11 2003

privind :    acordarea “Premiului municipiului Galați”, doamnei OANA PREDA

GHEORGHE

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 156/17 11 2003

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 90602/10.11.20 3 a Teatrului Dramatic “Fani Tardini”;

vând în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului unicipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” doamnei OANA PREDA GHEORGHE, pentru întreaga activitate teatrală.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei