Hotărârea nr. 487/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", subcomisarului Ion Dima

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 487 din 20 11 2003

privind : acordarea “Premiului municipiului Galați”, subcomisarului Ion Dima

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 148/17 11 2003;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 86412/29.10.2003 a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, subcomisarului Ion Dima pentru activitatea desfășurată.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei