Hotărârea nr. 486/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", unor antrenori

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 486 din 20 11 2003

privind : acordarea “Premiului municipiului Galați”, unor antrenori

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 386/18 11 2003;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 85932/28.10.2003 a Direcției pentru Sport a Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, unor antrenori:

  • 1. Alexandru Dumitrescu și Valeriu Mihai

  • 2. Anastase Apostol

  • 3. Gabriela Ionete

  • 4. Miron Stanciu

  • 5. Iulian Bratu

  • 6. Fița Lovin

  • 7. Dumitru Vaduvoiu

  • 8. Teodor Grigoriu și Mircea Lazăr

  • 9. Aurel Berbec

  • 10. Felix Vararu

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei