Hotărârea nr. 484/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", unor societati comerciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 484 din 20 11 2003

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați”, unor societăți comerciale

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 158/17 11 2003 ;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 86382/ 29 10 2002 a Patronatului Intreprinderilor Mici și Mijlocii Galați;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105 /30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, unor societăți comerciale:

 • 1. UNICOM S.A.

 • 2. METAL TRADE INTERNAȚIONAL SRL

 • 3. GINAVIDOR SA

 • 4. SILVANO SRL

 • 5. CLIMATEC SRL

 • 6. CHIRENIAL SRL

 • 7. STELLA AZZURA SRL

 • 8. IVAS SRL

 • 9. BAZA SRL

 • 10. EXPERT MED SRL

 • 11. CONFORT SA

 • 12. AGROINVEST COMPANY LTD SRL

 • 13. SANARA SRL

 • 14. CIVICA SA

 • 15. WORLD PILOT SERVICES SRL

 • 16. CONSTRUCȚII AVRAM IANCU SRL

 • 17. A.P.D.M.

 • 18. SIMNAV SRL

 • 19. PLASE PESCĂREȘTI SA

 • 20. BANCA ROMÂNEASCĂ

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei