Hotărârea nr. 461/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", Liceului Pedagogic "C. Negri" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 461 din 20 11 2003

privind: acordarea “Premiului municipiului Galați” ,

Liceului Pedagogic “C. Negri” Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 362/18 11 2003;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 88 956/5 11 2003;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați” , Liceului Pedagogic “C. Negri” Galați pentru competența întregului colectiv didactic.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei