Hotărârea nr. 458/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", Colegiului National "V. Alecsandri"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 458 din 20 11 2003

privind : acordarea “Premiului municipiului Galați”, Colegiului Național ”V. Alecsandri”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 362/18 11 2003;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 88956/05.11.2003 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, Colegiului Național

”V. Alecsandri”Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE Nr._____/_______

Prin HCL nr.105/1994 s-a instituit „Premiul municipiului Galați” care se acordă anual cu prilejul Serbărilor Galațiului, la inițiativa comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement, după consultarea , respectiv avizarea instituțiilor de profil.

Inspectoratul Școlar al Județului Galați prin adresa nr. 88956/05. 11. 2003 propune acordarea „Premiului municipiului Galați”, următoarelor unități școlare :

 • 1. Colegiul Național “V.Alecsandri”Galați

 • 2. Colegiul Național “ M. Kogălniceanu”Galați

 • 3. Liceul de Artă “D.Cuclin”Galați

 • 4. Colegiul Național “Al.I.Cuza”Galați

 • 5. Liceul Pedagogic “C.Negri”Galați

 • 6. Liceul cu Program Sportiv Galați

 • 7. Palatul Copiilor și Elevilor Galați

 • 8. Școala Gimnazială Nr. 5 “Cuza Vodă”Galați

 • 9. Școala Gimnazială Nr. 28 “M.Eminescu”Galați

 • 10. Școala Gimnazială Nr. 29 “Sf. Ana”Galați

 • 11. Școala Gimnazială Nr. 13 “Ștefan cel Mare”Galați

 • 12. Școala Gimnazială Nr. 12 “Miron Costin”Galați

 • 13. Școala Gimnazială Nr. 10 “Petru Țuțea”Galați

 • 14. Grădinița Nr. 43 “ Step by step” Galați

 • 15. Grădinița Nr. 51 “ Motanul Încălțat” Galați

 • 16. Grădinița Nr. 45 “Parfumul Teilor” Galați

 • 17. Grădinița Nr. 61 “Ion Creangă ” Galați

 • 18. Grădinița Nr. 5 “ Elena Doamna” Galați

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Galați, proiectul de hotărâre privind acordarea „Premiului municipiului Galați” unor unități școlare

Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA


Aprob

PRIMAR


ing. Dumitru Nicolae


Raport de specialitate

Nr


Nr................../.....................

În ultima decadă a lunii noiembrie a fiecărui an, gălățenii, serbează prin manifestări religioase și culturale pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al orașului Galați. Tot în această perioadă se desfășoară și “Sărbătorile Galațiului”.

În anul 1994, Consiliul Local al municipiului Galați prin adoptarea Hotărârii nr. 105 a instituit “Premiul Municipiului Galați”, care se acordă cetățenilor sau instituțiilor cu merite deosebite în diferite domenii de activitate.

Inspectoratul Școlar al Județului Galați, prin adresa nr.88956 /05.11.2003 propune premierea următoarelor unități școlare:

 • 1. Colegiul Național “V.Alecsandri”Galați

 • 2. Colegiul Național “ M. Kogălniceanu”Galați

 • 3. Liceul de Artă “D.Cuclin”Galați

 • 4. Colegiul Național “Al.I.Cuza”Galați

 • 5. Liceul Pedagogic “C.Negri”Galați

 • 6. Liceul cu Program Sportiv Galați

 • 7. Palatul Copiilor și Elevilor Galați

 • 8. Școala Gimnazială Nr. 5 “Cuza Vodă”Galați

 • 9. Școala Gimnazială Nr. 28 “M.Eminescu”Galați

 • 10. Școala Gimnazială Nr. 29 “Sf. Ana”Galați

 • 11. Școala Gimnazială Nr. 13 “Ștefan cel Mare”Galați

 • 12. Școala Gimnazială Nr. 12 “Miron Costin”Galați

 • 13. Școala Gimnazială Nr. 10 “Petru Țuțea”Galați

 • 14. Grădinița Nr. 43 “ Step by step” Galați

 • 15. Grădinița Nr. 51 “ Motanul Încălțat” Galați

 • 16. Grădinița Nr. 45 “Parfumul Teilor” Galați

 • 17. Grădinița Nr. 61 “Ion Creangă ” Galați

 • 18. Grădinița Nr. 5 “ Elena Doamna” Galați

Întrucât sunt întrunite condițiile prevăzute de HCL nr. 105/1994 propunem acordarea “Premiului Municipiului Galați”, unor unități școlare

Director Direcția Administrația Publică Locală Ing. Viorica Palade