Hotărârea nr. 454/2003

Acordarea "Premiului municipiului Galati", doamnei prof. dr. ing. Elena Drugescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 454 din 20 11 2003

privind : acordarea “Premiului municipiului Galați”, doamnei prof. dr. ing. Elena

Drugescu

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 146/17 11 2003;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 87906 /3.11.2003 a Universității “Dunărea de Jos”

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, doamnei prof. dr. ing. Elena

Drugescu, pentru întreaga activitate didactică și științifică

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA


Aprob

PRIMAR

ing. Dumitru Nicolae


Raport de specialitate

Nr................../.....................

În ultima decadă a lunii noiembrie a fiecărui an, gălățenii, serbează prin manifestări religioase și culturale pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritualal al orașului Galați. Tot în această perioadă se desfășoară și “Sărbătorile Galațiului”.

În anul 1994, Consiliul Local al municipiului Galați prin adoptarea Hotărârii nr. 105 a instituit “Premiul Municipiului Galați”, care se acordă cetățenilor sau instituțiilor cu merite deosebite în diferite domenii de activitate.

Universitatea “Dunărea de Jos” prin adresa nr. 87906 / 3.11.2003 propune acordarea “Premiului Municipiului Galați” doamnei prof. dr. ing. ELENA DRUGESCU pentru întreaga activitate didactică și științifică.

Întrucât sunt întrunite condițiile prevăzute de HCL nr. 105/1994 propunem acordarea “Premiului Municipiului Galați”, doamnei prof. dr. ing. ELENA DRUGESCU.

Director Direcția

Administrația Publică Locală Ing. Viorica Palade

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

EXPUNERE DE MOTIVE

Nr......................./.....................

Prin HCL nr. 105 / 30.11.1994, s-a instituit “Premiul Municipiului Galați” care se acordă annual cu prilejul Sebătorilor Galațiului, la inițiativa comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement , după consultarea respectiv avizarea instituțiilor de profil.

Prin adresa nr. 87906 / 03.11.2003 a Universității “Dunărea de Jos” se propune acordarea “Premiului municipiului Galați”, doamnei prof. dr. ing. ELENA DRUGESCU pentru întreaga activitate didactică și științifică.

Se propune spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Galați proiectul de hotărâre privind acordarea “Premiului Municipiului Galați”, doamnei prof. dr. ing. ELENA DRUGESCU

Comisia pentru Activități Științifice , Învățământ, Sănătate, Culte, Cultură, Tineret,

Asistență Socială, Sport și Agrement