Hotărârea nr. 451/2003

Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, domnului prof. univ. dr. doc. Constantin Gh. Marinescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 451 din 20 11 2003

privind: acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului prof. univ. dr. doc. Constantin Gh. Marinescu

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 87 986/3 11 2003;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.114/12 11 1993 privind criteriile și modalitatea de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. ”v” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului prof. univ. dr. doc. Constantin Gh. Marinescu.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Prisecaru Constantin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei