Hotărârea nr. 43/2003

Aprobarea preturilor si tarifelor pentru apa potabila, apa de profunzime si canalizare practicate de catre SC APATERM S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 43 din 27 03 2003

privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru apa potabilă, apă de profunzime și canalizare practicate de către SC APATERM SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.18 956/18 03 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 12, alin.3, lit. i din Legea nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

Având în vedere prevederile art. 38, lit. „f” și „g” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 ;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă prețurile și tarifele pentru apa potabilă, apă de profunzime și

cana

izare practicate de către SC APATERM SA:

Nr. crt.

Specificații

Preț/

APRO

Tarif BAT c

Aprilie - s

20

eptembrie

03

Octombrie -

20

- decembrie 03

populație

Rest utilizatori

populație

Rest utilizatori

1

Apă potabilă

- livrată în municipiul Galați

7 741

6 505

9 396

7 896

2

Apă     potabilă     din

subteran livrată în comunele situate pe traseul de aducțiune Vadu Roșca - Salcia -Liești

5 201

4 370

6 419

5 394

3

Canalizare     -     în

municipiul Galați

1 002

842

1 583

1 330

Prețul la apă potabilă și

ariful la canalizare - epurare pentru populație conțin TVA în cota

de 19% conform prevederilor Legii nr.345/2002 - privind taxa pe valoare adăugată, iar pentru restul consumatorilor nu conțin TVA.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R

Grigore Matei