Hotărârea nr. 42/2003

Aprobarea tarifelor de inchiriere pentru unele bunuri date in administrarea unitatilor sanitare din municipiul Galati.

ROMANIA

JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 42 din 27 03 2003

privind: aprobarea tarifelor de închiriere pentru unele bunuri date în administrarea unităților sanitare din municipiul Galați.

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21 006/25 03 2003 ;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.125, alin.1, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă tarifele de închiriere pentru unele bunuri date în administrarea unităților sanitare din municipiul Galați, după expirarea contractelor aflate în derulare, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cota parte din taxele de închiriere încasate care revin unităților sanitare este de 50%, restul de 50% făcându-se venit la bugetul local.

Art.3 - Tarifele de închiriere aprobate la art.1 se vor indexa anual până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni, care sfârșește la 1 noiembrie a aceluiași an.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei