Hotărârea nr. 41/2003

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 41

din 27 03 2003

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2003

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 230/25 03 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.15 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2 lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2003, prevăzut în anexele I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei