Hotărârea nr. 40/2003

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona situata in extravilanul municipiului Galati, T.184, P.2, in vederea amenajarii unui spatiu de depozitare materiale si fabricatie boltari

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 40 din 27 02 2003

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona situată în extravilanul municipiului Galați, T. 184, P. 2, în vederea amenajării unui spațiu de depozitare materiale și fabricație bolțari

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Autorizări și Disciplina în Construcții, Concesionări Terenuri;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona situată în extravilanul municipiului Galați, T. 184, P. 2, în vederea amenajării unui spațiu de depozitare materiale și fabricație bolțari, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei