Hotărârea nr. 4/2003

Aprobarea majorarii capitalului social al SC CONSTRUCTII SI REPARATII S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 27 02 2003

privind: aprobarea majorării capitalului social al SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12 674/24 02 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.317/12 10 1999 privind aplicarea HG nr.364/1999 referitoare la aprobarea Normelor Metodologice de încheiere a contractului de administrare

Având în vedere prevederile art.113, lit.”e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 1998;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă majorarea capitalului social al SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA în urma reevaluării imobilizărilor corporale, precum și ca urmare a alocațiilor bugetare primite în anul 2001 și 2002 de la Consiliul Local Galați, cu suma de 1 192 670 902 lei.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei