Hotărârea nr. 390/2003

Aprobarea asocierii intre Consiliul Local Galati si S.C. CASA AUTO MARIANO SRL in vederea amplasarii panourilor publicitare

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 390

din 30 10 2003

privind: aprobarea asocierii între Consiliul Local Galați și S.C. CASA AUTO MARIANO SRL în vederea amplasării panourilor publicitare.

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 80 006/8 10 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile HCL nr.73/2000 privind aprobarea regulamentului pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”x” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001

În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă asocierea între Consiliul Local Galați și S.C. CASA AUTO MARIANO SRL în vederea amplasării panourilor publicitare.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere între Consiliul local al municipiului Galați și S.C. CASA

AUTO MARIANO S.R.L, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei