Hotărârea nr. 39/2003

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona situata in cartier Tiglina I, str. Regiment 11 Siret, UTR 43, in vederea extinderii spatiilor comerciale de la parterul blocului A1

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 39 din 27. 02. 2003

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona situată în cartier Țiglina I, str. Regiment 11 Siret, UTR 43, în vederea extinderii spațiilor comerciale de la parterul blocului A1

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Autorizări și Disciplina în Construcții, Concesionări Terenuri;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona situată în cartier Țiglina I, str. Regiment 11 Siret, UTR 43, în vederea extinderii spațiilor comerciale de la parterul blocului A1, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona situată în cartier Țiglina I, str. Regiment 11 Siret, UTR 43, se va încadra în Planul Urbanistic Zonal Țiglina I.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei