Hotărârea nr. 389/2003

Diminuarea patrimoniului municipiului prin scoaterea din evidenta contabila a imobilului situat in Galati, str. Posta Veche nr.169

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 389

din 30 10 2003

privind: diminuarea patrimoniului municipiului prin scoaterea din evidența contabilă a imobilului situat în Galați, str. Poșta Veche nr.169

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 056/24 10 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă diminuarea patrimoniului municipiului prin scoaterea din evidența contabilă a imobilului situat în Galați, str. Poșta Veche nr.169

Terenul în suprafață de 124 mp. aferent corpului clădirii rămâne în patrimoniul municipiului Galați.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei