Hotărârea nr. 385/2003

Aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente si sezoniere

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL47

H O T Ă R Â R E A nr. 385

din 30 10 2003

privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente și sezoniere

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. 84 034/21 10 2003;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii, apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 62 din Legea 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile art. 5 și art. 27, lit. “e” din Ordinul 275 / 2003 al M.A.P. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38 / 2003;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea 215 / 2001 a Administrației publice locale;

În temeiul art.46, alin.1 din Legea 215 / 2001 a Administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente și sezoniere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2      Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3       Secretarul municipiului Galați, va asigura transmiterea și publicitatea prezentei

hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei