Hotărârea nr. 384/2003

Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 384 din 30 10 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galaț i;

Iniț iator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaț i; Având în vedere raportul de specialitate nr. 81 586/14 10 2003;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(1) ș i art. 68 din Legea 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordinul 275 / 2003 al M.A.P. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38 / 2003;

Având în vedere prevederile Ordinului 1170 / 2003 al M.T.C.T. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38 / 2003;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea 215 / 2001 a Administrației publice locale;

În temeiul art.46, alin.1 din Legea administraț iei publice locale nr. 215 / 2001,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1:    Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în

regim de taxi în municipiul Galați refăcut potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii 38 / 2003. Regulamentul este prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2:   Se aprobă pentru transportul de persoane în regim de taxi un număr de 500 de

autorizații taxi permanente pentru o perioadă de 5 ani din care 333 autorizații pentru operatorii de transport și 167 autorizații taxi pentru taximetriștii independenți. Distribuirea acestor autorizații se va face pe baza procedurii stabilite de Regulamentul privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor permanente și sezoniere;

Art.3:     Se aprobă pentru transportul de persoane în regim de taxi, distribuirea pentru

anul 2004 a unui număr de 50 autorizații taxi sezoniere pe timp limitat fără a putea depăși 3 luni consecutive într-un an. Se consideră sezon perioada 01 iunie — 31 august;

Art.4:    Se aprobă pentru transportul de bunuri în regim de taxi distribuirea unui număr

de 100 de autorizații taxi permanente. Distribuirea se face în condițiile regulamentului;

Art.5:    începând cu data de 15 octombrie 2003 autoturismele taxi pentru transport

persoane și bunuri vor avea în mod obligatoriu culoarea galben total, sau cel puțin zona de deasupra liniei mediane orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului. Zona care va avea culoarea galben va cuprinde cupola caroseriei și capotele motorului și portbagajului. Linia mediană va fi marcată pe părțile laterale de banda dublă tip șah;

Art.6:     începând cu data aplicării prezentei, se stabilesc următoarele limite ale tarifelor

pe kilometru:

 • -  tariful minim 7.000 lei / km;

 • -  tariful maxim 10.000 lei / km.

Tarifele privind transportul de bunuri în regim de taxi se vor stabili după autorizarea acestei activități;

Art.7:    Autorizațiilor taxi emise de Primăria municipiului Galați denumite licențe de

execuție pe vehicul în anul 2003 și vizate pentru sem.îî 2003 li se prelungește valabilitatea până la desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi dar nu mai târziu de 31.12.2003. în perioada 01.10 — 31.12.2003 operatorii și taximetriștii independenți deținători ai acestor autorizații (licențe) vor solicita la Agenția A.R.R Galați eliberarea licențelor de transport, în condițiile stabilite de lege, în termene care să le asigure participarea la atribuirea autorizațiilor taxi.

Art.8:       Operatorii de transport și taximetriștii independenți vor depune la Primăria

Galați documentația necesară prevăzută în art. 7 din Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim taxi și vor obține autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi în perioada în perioada 20.10 - 20.11.2003;

Art.9:   Se aprobă modelele autorizației pentru executarea serviciului public de transport

persoane / bunuri în regim de taxi și a autorizației taxi prevăzute în anexele 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.10:   Se aprobă lista locurilor de așteptare — staționare a taxiurilor pentru transport

persoane prevăzută în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de așteptare a clienților în raport de numărul de autorizații taxi permanente ce se vor emite este de 50 de locuri la 100 de autorizații.

Lista locurilor de așteptare a taxiurilor pentru transport bunuri, se va stabili după autorizarea acestei activități;

Art.11:    Se aprobă nivelul taxelor și tarifelor care se percep la eliberarea și / sau viza

autorizației pentru executarea serviciului public de transport persoane / bunuri în regim de taxi, a autorizației taxi permanentă sau sezonieră, prevăzute în anexa 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.12:     Se aprobă modelul unic la nivelul municipiului a indicatorului marcat care se

aplică pe cele două portiere spate pentru autoturism taxi de transport persoane sau pe părțile laterale ale cabinei sau caroseriei autovehiculului de transport bunuri în regim de taxi. Modelul este prevăzut în anexa 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.13:      Se aprobă înființarea compartimentului privind serviciul de transport public

local al Primăriei Galați, format din 3 posturi luate prin redistribuirea din alte compartimente din aparatul propriu al Primăriei;

Art.14:      Orice prevedere referitoare la transportul public de călători în regim taxi

prevăzută în HCL 136 / 17.05.2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă;

Art.15:        Se abrogă prevederile Hotărârii 213 / 23.06.2003 privind aprobarea

regulamentului de organizare și efectuare a transportului public de persoane sau de bunuri în regim de taxi;

Art.16: Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.17: Secretarul municipiului Galați, va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA 1

HCL nr.384/30 10 2003

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în municipiul Galați

CAP.I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 (1) Transportul de persoane și de bunuri în regim de taxi reprezintă o modalitate de a satisface nevoia de mobilitate atât a locuitorilor municipiului cât și a celor aflați în tranzit;

 • (2) Transporturile de persoane sau de bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public și se află sub autoritatea administrației publice locale;

 • (3) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice și se află sub autoritate M.T.C.T. prin A.R.R.

Art.2 Serviciul public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi poate fi executat de către operatorii de transport taxi și de taximetriștii independenți numai dacă sunt autorizați de către Primărie prin compartimentul privind serviciul de transport local.

Art.3 (1) Operatorul de transport taxi este persoană juridică română care, pe bază de licență de transport și licențe de execuție pe vehicule poate fi autorizat să execute transport în regim de taxi cu autovehicule agreate, deținute în proprietate, cu contract de leasing sau cu contract de închiriere;

 • (2) Contractul de închiriere autovehicule este documentul încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică română, transmite dreptul de folosință a autovehiculului pe o perioadă determinată unui operator de transport, numit locatar;

 • (3) Un autovehicul se consideră deținut pe bază de contract de închiriere dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) este înmatriculat în județul unde este valabilă licența de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia;

 • b) este pus la dispoziția exclusivă a locatarului, care suportă toate cheltuielile legate de exploatarea, întreținerea, reparații și taxe pe toată durata contractului și fără conducător auto;

 • c) conducătorul auto este angajatul locatarului;

 • d) folosința este cedată oneros pe bază de chirie;

 • (4) Autovehiculelor achiziționate în sistem de leasing li se aplică regimul juridic al autovehiculelor închiriate, numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing.

Art.4 Taximetristul independent este persoana fizică autorizată în conformitate cu prevederile Legii 507 / 2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice, care, pe baza unei licențe taxi și a licenței de execuție pe vehicul, deținut în proprietate sau cu contract de leasing poate obține autorizarea efectuării serviciului public de transport în regim de taxi cu autovehiculul agreat.

Art.5 (1) Transportul public de persoane și de bunuri cu autovehicule în regim taxi se realizează contra cost;

 • (2) Dovada execută rii transportului public în regim de taxi este realizată prin emiterea, prin intermediul aparatului de taxat, a bonului client care va evidenția explicit contravaloarea serviciului prestat pe care clientul trebuie să-l plătească.

Art.6 Reprezentarea și protecția intereselor profesionale ale operatorilor de transport în regim de taxi, ale operatorilor dispecer taxi, ale salariaților acestora, precum și ale taximetriștilor independenți la nivelul municipiului se realizează prin Camera Taximetriștilor. Filiala județeană a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România și prin filiala județeană a asociației profesionale care îndeplinește cumulativ condițiile stabilite de lege.

In sensul legii și a prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

 • a. aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat în loc vizibil, care include un taximetru, calculează automat și indică permanent sumele datorate de client pentru care, la sfârșitul cursei emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu memorie electronică fiscală care să asigure înregistrarea și controlul activității și veniturilor realizate și să poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;

 • b. bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat, cu ocazia finalizării cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestației respective;

 • c. client - persoana care a angajat direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane, sau a unor bunuri, după caz, în numele căreia se execută transportul și care, după efectuarea acestuia, achită întreaga contravaloare a prestației conform datelor înscrise în bon client;

 • d. locul de așteptare al clienților- spațiu special amenajat și semnalizat de către autoritatea administrației publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția “liber”;

 • e. taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri care, pe baza licenței de execuție pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;

 • f.  taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

 • g. tarif încărcare / descărcare - tarif al activității prestate de taximetrist sau de alți angajați ai operatorului de transport pentru încărcarea/descărcarea și manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;

CAP.II AUTORIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXIMETRIE

Art.7 (1) Primăria municipiului Galați prin compartimentul privind serviciul de transport local aflat în structura Primăriei eliberează autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim taxi pentru:

A. Operatorul de transport taxi, care prezintă următoarele documente valabile:

 • a) cerere tip;

 • b) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului al operatorului de transport ca agent economic, persoană juridică;

 • c) codul fiscal al agentului economic;

 • d) copie de pe licența de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia eliberată sau vizată, după caz, de Agenția A.R.R. Galați;

 • e) copii ale licențelor de execuție pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licența de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, după caz, valabilă pentru municipiul Galați;

 • f)  copii de pe contractele individuale de muncă ale conducătorilor auto utilizați în municipiu, angajați pe perioadă nedeterminată vizate de Inspecția Teritorială de muncă, potrivit legii;

 • g) copii de pe atestatele profesionale ale conducătorilor auto angajați ca taximetriști. Operatorul de transport taxi trebuie să facă dovada că are ca angajați proprii cel puțin atâția conducători auto câte licențe de execuție pe vehicule deține pentru municipiu;

 • h) dovada că toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi (adeverință oficială cu indicarea nominală a fiecărui taxi) sub rezerva ca după obținerea autorizațiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi;

 • i)  Recomandarea din partea Filialei Galați a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România sau din partea filialei unei asociații profesionale reprezentative existente în municipiu. Recomandarea trebuie să confirme că operatorul dovedește probitate morală și profesională necesară desfășurării activității respective.

B. Taximetristul independent care prezintă următoarele documente valabile:

 • a) cererea tip;

 • b) copie de pe autorizația eliberată pentru executarea unei activități economice, conform Legii 507 / 2002;

 • c) copie de pe licența taxi eliberată de Agenția A.R.R. din municipiu;

 • d) copie de pe licențele de execuție pe vehicul eliberate de Agenția A.R.R. pentru autovehiculul utilizat, deținut în proprietate sau cu contract de leasing;

 • e) copie de pe atestatul de pregătire profesională valabil;

 • f)  dovada că taximetristul este deservit de un dispecer taxi (adeverință) sub rezerva că se va prezenta după obținerea autorizației taxi, copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi;

 • g) recomandarea din partea Filialei Galați a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România sau din partea filialei asociației profesionale reprezentative existente în municipiu. Recomandarea trebuie să confirme că taximetristul independent dovedește probitate morală și profesională necesară desfășurării activității respective.

 • (2) Pentru activitatea de transport de bunuri în regim de taxi la documentele menționate se adaugă și prezentarea dovezii deținerii legale a locului de garare;

 • (3) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate cu originalul documentului, de către funcționarii compartimentului privind serviciul de transport local al Primăriei Galați;

 • (4)  Autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport sau taximetristul independent a documentelor de plată a taxei de eliberare;

 • (5)  Autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi se atribuie pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării (valabilitatea egală cu cea a licenței de transport în regim de taxi sau a licenței taxi) și este valabilă numai în condițiile vizării anuale de către emitent cu plata tarifelor aferente. Vizarea anuală este condiționată de menținerea valabilității documentelor care au stat la baza eliberării.

Art.8 (1) Autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi se suspendă:

 • a) în momentul și pe perioada suspendării licenței de transport rutier public în regim de taxi respectiv a licenței taxi pe baza căreia s-a eliberat;

 • b) neprezentarea pentru vizarea anuală a autorizației pentru transport în regim taxi în termen de 10 zile de la data expirării vizei precedente (suspendarea este pe o perioadă de o lună);

 • c) când operatorul de transport sau taximetristul independent nu mai îndeplinește una din condițiile care au stat la baza eliberării autorizației.

 • (2) Autorizația pentru transport în regim de taxi se suspendă la propunerea compartimentului de specialitate al Primăriei prin dispoziția Primarului.

 • (3) Autorizația pentru transport în regim de taxi suspendată se reacordă cu plata taxelor aferente, la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent, după expirarea termenului de suspendare. Reacordarea se face prin dispoziția Primarului la propunerea compartimentului de specialitate al Primăriei. Art.9 (1) Autorizația pentru transport în regim de taxi se anulează în momentul anulării licenței de transport rutier public în regim de taxi sau a licenței taxi.

 • (2) Autorizația pentru transport în regim de taxi se anulează prin dispoziția Primarului la propunerea compartimentului de specialitate al Primăriei și având confirmarea de anulare a Agenției A.R.R.

Art.10 Operatorul de transport taxi și taximetristul independent pe lângă obligațiile stabilite prin caietele de sarcini ale licenței de transport și respectiv ale licenței taxi are și următoarele răspunderi:

 • a) să păstreze autorizația pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi la sediu;

 • b) să comunice compartimentului privind serviciul de transport local al Primăriei orice modificare față de documentele care au stat la baza atribuirii autorizației, în termen de 30 de zile de la apariția acesteia;

 • c) să comunice, în scris în termen de 15 zile, compartimentului privind serviciul de transport local, al Primăriei încetarea activității din inițiativa operatorului de transport taxi respectiv a taximetristului independent, sau pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizației;

 • d) să reînnoiască autorizația pentru executarea serviciului de transport în regim taxi la expirarea perioadei de valabilitate și să solicite cu cel puțin 10 zile înainte, aplicarea vizelor anuale.

Art.11 Modelul autorizației pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi este aprobat prin Ordinul 275 / 2003 al M.A.P. La modelul aprobat se vor prevede pe verso și spațiile necesare pentru viza anuală care va avea următoarea rubricație: nr. de înregistrare a cererii pentru viză, valabil până la............., semnătura Primarului, ștampila.

Art.12 (1) După eliberarea autorizației pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi, operatorului de transport taxi sau taximetristul independent va putea primi câte o autorizație taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul deținută, valabilă;

 • (2)    Eliberarea autorizației taxi se va face potrivit prevederilor din Regulamentul privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente și sezoniere aprobat de Consiliul local al municipiului;

 • (3) Modelul autorizației taxi este aprobat prin Ordinul 275 / 2003 al M.A.P. Modelul aprobat va fi completat cu numărul de identificare a vehiculului autorizat și cu numărul licenței de execuție pe vehicul care a stat la baza eliberării autorizației. La modelul aprobat se vor prevedea pe verso spațiile necesare pentru viza anuală cu următoarea rubricație: - nr. de înregistrare a cererii pentru viza anuală;

 • -   nr. licenței de execuție pe vehicul;

 • -   valabil până la............;

 • -  semnătuara Primarului, ștampila.

 • (4) Autorizația taxi conține și numărul de ordine atribuit, începând cu 1;

 • (5) Autorizația taxi are termen de valabilitate 5 ani de la data eliberării;

 • (6)  Pentru a obține autorizația taxi sezonieră, taximetristul independent trebuie să fie autorizat în condițiile legii dar nu este obligat în ce privește culoarea taxiului și a dotării cu stație radio.

Art.13 (1) Numărul de autorizații taxi pentru transportul de persoane, permanente sau sezoniere și numărul de autorizații taxi pentru transportul de bunuri este limitat prin Hotărârea Consiliului local, cu acordul Filialei Galați a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România și a filialei asociației profesionale reprezentative existente;

 • (2) Numărul maxim de autorizații taxi permanente se stabilește pentru 5 ani;

 • (3) După acordarea numărului maxim de autorizații permanente și sezoniere stabilit, primăria nu va mai elibera nici o autorizație decât în condiția vacantării uneia dintre acestea;

 • (4)  Din numărul total de autorizații taxi permanente stabilit, o treime va fi asigurată grupei taximetriștilor independenți și două treimi grupei operatorilor de transport taxi;

 • (5) Numărul maxim de autorizații taxi sezoniere se stabilește anual; acestea sunt valabile pentru un singur sezon care nu poate depăși 3 luni consecutive pe an;

 • (6) Numărul maxim de autorizații taxi eliberate poate fi majorat, numai dacă se consideră necesar, prin Hotărârea Consiliului local cu consultarea Filialei Galați a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România și a filialei asociației profesionale reprezentative existente.

Art.14 (1) Autorizațiile taxi atribuite se vor elibera operatorului taxi sau taximetristului independent pe baza licenței de execuție pe vehicul și numai după prezentarea de către acesta a copiei de pe asigurarea pasagerilor și bagajelor acestora pentru riscuri pentru autovehiculul aflat sub autorizația taxi, pentru întreaga durată de valabilitate a acesteia;

(2) Dacă în intervalul de două luni de la distribuirea autorizației taxi operatorului taxi sau taximetristului independent nu prezintă dovada asigurării pasagerilor și bagajelor acestora pentru riscuri, autorizația va fi anulată de emitent și redistribuită conform listei de așteptare respective.

Art.15 (1) Pe lângă sancțiunea contravențională suspendarea autorizației taxi pe o perioadă cuprinsă între 1-3 luni se dispune în următoarele situații:

 • a) când una din condițiile acordării autorizației taxi nu mai este îndeplinită;

 • b) când perioada de valabilitate a autorizației taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;

 • c) la a doua sancțiune privind încălcarea art. 52, lit.B, pct. r) din Legea 38 / 2003 (a executat activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat în funcțiune pentru poziția de operare respectivă);

 • (2) Autorizația taxi se suspendă la propunerea compartimentului de specialitate al Primăriei prin Dispoziția Primarului;

 • (3) Odată cu aplicarea sancțiunii de suspendare pe o perioadă de 1-3 luni sau anularea autorizației taxi persoana desemnată din serviciul de specialitate a Primăriei va demonta de pe portierele din spate ale taxiului indicatorul marcat detașabil care consemnează numărul autorizației taxi, data expirării și emitentul acestei autorizații. Remontarea acestui indicator se face numai în cazul ridicării sancțiunii respective;

 • (4) Autorizația taxi suspendată se reacordă cu plata taxelor aferente, la cererea operatorului taxi sau a taximetristului independente după expirarea termenului de suspendare. Reacordarea se face la propunerea compartimentului de specialitate al Primăriei prin dispoziția Primarului.

Art.16 (1) Pe lângă sancțiunile contravenționale, anularea autorizației taxi se dispune în următoarele cazuri:

 • a) când se anulează licența de transport rutier public în regim de taxi, exemplarul de serviciu al acesteia, licența taxi sau licența de execuție pe vehicul, din cauze imputabile;

 • b) la a treia suspendare a autorizației taxi în decurs de doi ani consecutivi;

 • c) când se constată că taxiul este dotat cu aparat de taxat sau stație radio emisie-recepție a căror proveniență ilegală nu poate fi dovedită;

 • d) când organele fiscale autorizate constată abateri repetate în ceea ce privește utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;

 • e) în cazul implicării taxiului în mod deliberat direct sau indirect în activități cu caracter infracțional sau alte acte antisociale.

(2)   Autorizația taxi se anulează la propunerea compartimentului de

specialitate al Primăriei prin dispoziția Primarului.

Art.17 Operatorul de transport și taximetristul independent are și următoarele obligații privind autorizația taxi:

 • a) să păstreze autorizația taxi la sediu;

 • b) să asigure la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier în regim de taxi o autorizație taxi (în copie certificată pentru conformitate de operator);

 • c) să comunice compartimentului de specialitate al Primăriei orice modificare față de documentele care au stat la baza atribuirii autorizației taxi, în termen de 30 de zile de la apariția acesteia;

 • d) să comunice în scris în termen de 15 zile compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei, încetarea activității din inițiativa operatorului sau a taximetristului independent sau pierderea, sustragerea, ori deteriorarea autorizației taxi;

 • e) să reînnoiască autorizația taxi la expirarea perioadei de valabilitate; Art.18 (1) In cazul pierderii sau degradării autorizației pentru executarea serviciului de transport persoane sau bunuri în regim de taxi sau a autorizației taxi, eliberarea altora se face numai după achitarea taxelor legale.

(2) In cazul pierderilor autorizațiilor respective titularul său are obligația să publice pierderea într-un cotidian local de largă circulație. Dovada publicării se depune la cererea pentru eliberarea noilor autorizații.

Art.19 După atribuirea autorizației taxi, taxiul nu poate fi introdus în activitate decât dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • a) are aplicate pe cele două portiere, iar în cazul transportului de bunuri, pe părțile laterale ale cabinei sau caroseriei cele două indicatoare marcate care trebuie să conțină: numărul autorizației taxi, localitatea de autorizare, data expirării autorizației taxi;

 • b) indicatorul marcat are modelul stabilit conform anexei 3 la Hotărârea Consiliului local de aprobare a prezentului regulament;

 • c) are aplicate pe câte două portiere față valoarea tarifului pe kilometru, a tarifului pe oră și a tarifului de pornire.

Art.20 (1) Autoturismele taxi folosite în transportul de persoane și de bunuri vor avea următoarele dotări, însemne sau înscrisuri:

 • a) aparatul de taxat descris conform art. 6, lit. ”b” din Legea 38 / 2003, cu aprobarea modelului și verificat de Biroul Român de Metrologie Legală;

 • b) stație radio de emisie-recepție și alarmă șofer;

 • c) lampă taxi descrisă la art. 6, lit. “i” din Legea 38 / 2003 omologată la Registrul Auto Român;

 • d) bandă dublă de carouri tip șah de culori alternative alb și negru aplicată pe linia mediană orizontală a caroseriei sub nivelul geamului pe părțile laterale, de dimensiunile 3 x 3 cm la autoturisme și 5 x 5 cm la celelalte autovehicule;

 • e) culoarea galben în întregime sau cel puțin partea de caroserie (cupola caroseriei, stâlpii geamurilor, capota, capacul portbagaj) deasupra benzi duble tip șah.

 • (2) Taxiul poate avea și opțional dotări, cum ar fi: dispozitiv de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărțitor între conducătorul auto și clienți, climatizator, cititor de carduri, dispozitiv G.P.S. și altele.

 • (3) Taxiul trebzie să aibă afișat în interior la loc vizibil un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto.

Art.21 (1) Activitatea de dispecerat taxi se desfășoară numai pe bază de licență de execuție eliberată de către Agenția A.R.R.

 • (2) Un operator de transport persoane în regim de taxi, poate executa și activitate de dispecerat taxi dacă deține licența de execuție pentru această activitate.

 • (3) Operatorul dispecer execută serviciu de dispecerat taxi pentru orice operator de transport taxi sau taximetrist independent, pe bază de contract oneros, la care aceștia atașează copie de pe autorizația de execuție a serviciului de transport persoane în regim de taxi deținută.

 • (4) Odată cu încheierea contractului, operatorul dispecer va atașa la evidența din Registrul stațiilor de radio din dotarea taxiurilor deservite și copie de pe actul de proprietate sau de deținere asupra stației radio de către operatorul de transport sau de către taximetristul independent.

CAP.III DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE

TAXI

Art.22 (1) Prin anexa 4 la Hotărârea Consiliului local de aprobare a acestui Regulament este prezentată lista locurilor de așteptare pentru taxiurile existente. La stabilirea locurilor de așteptare a fost consultată Filiala Galați a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România;

 • (2) Fiecare loc de așteptare va fi amenajat prin grija Direcției Tehnice a Primăriei și va fi semnalizat în acest sens;

 • (3) Accesul oricărui taxi în zona de așteptare, pe locul prestabilit, se face nediscriminatoriu și în limita locurilor disponibile;

 • (4) In locurile de așteptare, taxiurile vor accesa în ordinea venirii, iar angajarea serviciului de către client se face, de regulă, în ordinea în care acestea au ocupat locurile de așteptare;

 • (5) Taxa de acces în locurile de așteptare este inclusă în taxa de viză anuală a autorizației taxi prevăzută în anexa 5 la Hotărârea Consiliului local de aprobare a acestui Regulament;

 • (6) In condițiile în care locurile de așteptare nu sunt suficiente se pot amenaja stații taxi, cu avizul Poliției Rutiere, în care clienții pot aștepta sau pot opri prin semnalizare cu mâna sau prin alte mijloace, taxiuri comandate, respectiv taxiuri aflate în mișcare, în poziția “Liber”. Stațiile astfel înființate trebuie să asigure un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru îmbarcare sau debarcare clienți să fie semnalizat corespunzător și dotate cu telefon public, tablou cu numere de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi și indicator care, la comanda clientului, semnalizează luminos taximestrului aflat în mișcare prezența clientului în stație;

 • (7) In lipsa locurilor de așteptare a clienților, taxiurile pot staționa numai în locurile permise pentru autovehicule.

Art.23 (1) Un autovehicul taxi, disponibil pentru a fi angajat de un client, trebuie să se afle obligatoriu în poziția “Liber”, respectiv având lampa verde aprinsă, indiferent dacă se găsește în mișcare sau într-un loc de așteptare;

 • (2) Un autovehicul taxi aflat în poziția “Liber” este obligat să accepte nediscriminatoriu comanda explicită a primului client, indiferent de traseul și destinația solicitată de acesta.

 • (3) Solicitarea clientului trebuie să fie explicită, realizată, direct, verbal, prin semnal cu mâna ridicată, sau prin comandă telefonică ori indirect, printr-un dispecer. Un client nu poate fi refuzat decât în condiții bine justificate.

 • (4) Angajarea serviciului unui taxi aflat în mișcare în poziția “Liber” poate fi realizată de către client în următoarele moduri:

 • - semnalizând cu mâna de pe marginea trotuarului sau a drumului într-un loc unde nu este interzisă oprirea taxiului;

 • - semnalizând cu mâna sau prin alte mijloace aflate la dispoziție într-o stație taxi.

Art.24 (1) Direcția Tehnică a Primăriei va propune cazurile de exceptate a interdicțiilor privind oprirea și / sau accesul în unele zone din interiorul municipiului de către taxiuri. Consiliul local prin Hotărâre cu avizul Poliției Rutiere și cu consultarea Filialei Galați a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România și a filialei asociației profesionale reprezentative existente va stabili și va aproba semnalizarea corespunzătoare în condițiile legii, a acestor zone;

(2) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitate de a se deplasa, taxiul poate opri și circula în regim special în zone unde circulația este restricționată, fără a afecta siguranța celorlalți participanți la trafic.

Art.25 (1) Un taxi poate transporta la o cursă maxim 4 persoane, dintre care de regulă, numai una este client, respectiv persoana care emite explicit comanda și realizează plata integrală a costului serviciului, conform datelor înscrise în bonul client. Clientul decide traseul și destinația și este răspunzător de plata corespunzătoare a serviciului;

 • (2) In cazuri justificate, taximetristul poate transporta și un alt client, în aceeași cursă, dar cu acceptul primului client în ceea ce privește traseul și modul de defalcare a sumei de plată, stabilită conform bonului client;

 • (3) Deplasarea taxiului de la locul în care taximetristul primește comanda prin dispecer sau telefon și până la locul preluării clientului precum și deplasarea fără client în timpul programului se fac în poziția “Liber”.

Art.26 (1) Un taximetrist nu poate deservi permanent un traseu prestabilit care depășește municipiul. Transportul se execută de regulă, în interiorul municipiul, în trafic local, sau ocazional, între municipiu și alte localități sau puncte de interes, în trafic interurban, la cererea expresă a clientului cu acordul taximetristului;

(2) Transportul în regim de taxi în afara frontierei de stat se va realiza numai în condițiile art. 18, lit. c din Legea 38 / 2003.

Art.27 Conducătorul auto poate practica activitatea de taximetrist dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) are vârsta de 21 de ani împliniți;

 • b) deține permis de conducere categoria B de 3 ani sau categoria C de 2 ani;

 • c) este angajatul operatorului de transport taxi, deținătorul taxiului sau este taximetrist independent și proprietarul taxiului. Dovedește îndeplinirea acestor condiții cu: legitimația de serviciu, certificatul de înmatriculare al taxiului și ecusonul cu fotografie și nume atașat vizibil la bord;

 • d) deține certificat valabil de atestare a pregătirii profesionale;

 • e) este apt din punct de vedere medical și psihologic;

 • f)  deține certificat de atestare profesională valabil, eliberat de către Agenția A.R.R. după promovarea unui test grilă.

Art.28 (1) In cazul săvârșirii unor abateri prevăzute de reglementările în vigoare, certificatul de atestare a pregătirii profesionale va fi reținut de către reprezentanții organelor de control autorizate prevăzute la art. 37 din Legea 38 / 2003 și va fi predat Agenției A.R.R. odată cu copia documentului de constatare, care va lua măsuri de constituire, suspendare sau anulare, sau anulare, după caz;

(2) Retragerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se face în următoarele cazuri:

 • a) taximetristul a realizat transport public fără ca aparatul de taxat să fie în funcție;

 • b) taximetristul nu poate justifica proveniența aparatului de taxat sau a stației radio de pe taxi;

 • c) taximetristul a fost implicat cu vinovăție în activități cu caracter infracțional sau acte antisociale grave;

 • d) taximetristul a fost implicat cu vinovăție în accidente de circulație grave, soldate cu victime omenești și pagube materiale însemnate;

 • e) taximetristul a avut un comportament evident agresiv în raporturile sale cu organele de control autorizate sau cu clienții;

 • f)  taximetristul are cazier judiciar;

 • g) taximetristul este inapt din punct de vedere medical și / sau psihologic;

 • h) taximetristului i s-a suspendat sau anulat permisul de conducere;

 • i)  taximetristul și-a început activitatea cu sigiliul de la aparatul de taxat rupt sau fără valabilitate.

Art.29 (1) Dacă se confirmă abateri grave ale taximetristului de la prevederile standardului profesional, autoritatea constatatoare va înștiința în scris Filiala Galați a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România, sau filiala asociației profesionale reprezentative existente, care a înaintat recomandarea pentru a obține certificatul de atestare a pregătirii profesionale;

(2) Recomandarea respectivă trebuie să certifice că activitatea și comportamentul taximetristului sunt conforme cu prevederile standardului ocupațional respectiv.

Art.30 (1) Timpul de lucru a unui taximetrist nu poate depăși 48 de ore săptămânal sau 12 ore la nivelul unei zile, astfel încât taximetristului să i se asigure minim 8 ore de odihnă neîntreruptă;

 • (2) Timpul de lucru zilnic se definește ca intervalul cuprins între momentul începerii primei curse și momentul finalizării ultimei curse, după cum rezultă în raportul de închidere zilnică furnizat de aparatul de taxat;

 • (3) Nu vor fi considerați timp de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staționat.

Art.31 (1) Pe toată durata activității taxiurilor pot fi supuse controlului în ceea ce privește respectarea prevederilor legii privind transportul în regim de taxi și a normelor și regulamentelor de aplicare a legii de către reprezentanții, organelor de control autorizate menționați în art. 37 alin. (1) din Legea 38 / 2003;

(2) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor, sunt cele stabilite la art 36, alin (3) din Legea 38 / 2003 precum și cele stabilite de reglementările specifice emise de organismele autorizate să efectueze acest control. Art.32 (1) Controalele aplicate asupra activității taximetriștilor se pot executa în următoarele condiții:

 • a) controale pe traseu, executate de echipaje mixte, din care trebuie să facă parte un reprezentant al Poliției Rutiere. Aceste controale se execută planificat sau la cererea expresă a unui organ de control autorizat;

 • b) control privind activitatea taxiurilor, pe perioada cât acestea staționează în locurile de așteptare. Pentru efectuarea acestor controale nu este obligatorie prezența polițistului rutier;

 • c) controlul taxiurilor pe perioada cât acestea staționează la sediul firmei. Pentru efectuarea acestor controale nu este necesară prezența polițistului rutier.

 • (2) Fiecare organ de control autorizat va efectua controlul numai în domeniul în care are atribuții în ceea ce privește desfășurarea activității de taximetrie;

 • (3)  Pentru organele de control, neconcordanța dintre indicațiile Liber și Ocupat ale lămpii taxi în regim de operare a aparatului de taxat poate fi considerată flagrant și constituie motiv de oprire a taxiului de către autoritățile abilitate și de control privind această neconcordanță.

Art.33 (1) Tariful total al transportului de persoane în regim de taxi, după finalizarea unei curse, este realizat prin însumarea la taxa de pornire a tarifului transportului pentru distanța parcursă și a tarifului transportului pentru timpii de staționare în timpul derulării cursei;

 • (2) Tariful transportului pe distanța parcursă sau pentru timpii de staționare se obține aplicându-se tariful pe kilometru la distanța parcursă, respectiv tariful pe oră la timpul de staționare consumat în timpul cursei;

 • (3) In cazul transportului de bunuri în regim de taxi, la tariful transportului pentru distanța parcursă și pentru timpul de staționare consumat în timpul cursei se adaugă și tarifele privind încărcarea și / sau descărcarea realizată de către conducătorul auto sau de către persoana desemnată de aceasta.

Art.34 In stabilirea tarifului total al prestației trebuie să se țină cont de următoarele elemente:

 • a) ponderea tarifului pe timp, a tarifului de distanță și a taxei de pornire în tariful total al prestației;

 • b) includerea în tariful total al prestației a tuturor cheltuielilor reale, fixe și variabile, realizate pentru desfășurarea transportului în regim de taxi;

 • c) tariful total al prestației să nu fie stabilit sub costuri;

 • d) asigurarea unui profit rezonabil peste costul minim al prestației.

Art.35 (1) Pentru combaterea concurenței neloiale între executanții activității de transport persoane în regim de taxi, prin practicarea unor tarife sub costuri, precum și pentru protecția beneficiarilor acestor servicii Consiliul local, cu consultarea filialei Camerei Taximetriștilor și a filialei asociației profesionale reprezentative existente stabilește prin hotărâre limitele maxime și minime ale tarifelor pe kilometru, limite între care fiecare operator sau taximetrist independent poate opera liber.

(2) Pentru evaluarea limitelor tarifelor, filiale Camerei taximetriștilor furnizează Consiliului local datele privind elementele de calcul al tarifelor aplicate, pentru documentare.

CAP.IV______PRINCIPALELE OBLIGAȚII ALE OPERATORULUI DE

TRANSPORT ȘI ALE TAXIMETRISTULUI INDEPENDENT

Art.36 În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiții și siguranță, calitate și legalitate, operatorul de transport și taximetristul indepandent trebuie să respecte următoarele obligații:

 • A. Obligațiile  operatorului de transport  și  ale taximetristului

independent:

 • a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

 • b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate și având însemnele de identificare proprii;

 • c) să angajeze ca taximetriști numai conducători auto care dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și corespund Standardului ocupațional al taximetristului;

 • d) să asigure dispecerizarea activității și posibilitatea monitorizării poziției taxiurilor în activitate;

 • e) să asigure clientului și celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;

 • f)  să îndeplinească toate obligațiile ce le revin din caietele de sarcini stabilite prin anexele 2 și 3 la Ordinul M.T.C.L. 1170 / 2003;

 • g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranța transportului sau a sa personală;

 • h) să anunțe autoritatea de poliție, fiscală, de metrologie și agenția service de care depinde, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a stației radio de emisie - recepție de pe taxi;

 • i)  să înștiințeze în scris asociația din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

 • j)  să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologică periodică;

 • k) să mențină liniștea, ordinea și curățenia în locurile de așteptare a clienților, aprobate, iar în perioada de iarnă să degajeze locul de așteptare în vederea intervențiilor cu personal și utilaje pentru deszăpezire;

 • l)  să ridice în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la depunerea documentațiilor de la Primăria municipiului Galați autorizația pentru transport în regim de taxi și respectiv autorizația taxi.

 • B. Obligațiile taximetristului:

 • a) să aibă un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

 • b) să respecte solicitările legale ale clientului;

 • c) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în poziția de operare Liber, cu excepția cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau condițiile de trafic nu permit această manevră;

 • d) să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestației efectuate;

 • e) să nu pretindă ca plata pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

 • f)  să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional sau alte acte antisociale;

 • g) să anunțe organele de poliție în cel mai scurt timp și cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

 • h) să asigure protecție clientului cât timp acesta se găsește în taxi;

 • i)  să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

 • j)  să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

 • k) în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienților în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

 • l)  să prezinte informațiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

 • m) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

 • n) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situație conflictuală;

 • o) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

 • p) să nu transporte clienți pe bancheta din față decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;

 • q) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;

 • r)  să poată prezenta la control, în timpul activității, următoarele documente:

-permisul de conducere;

 • - asigurarea de răspundere civilă auto;

-buletinul de verificare metrologică a aparatului de taxat

-certificatul de atestare a pregătirii profesionale;

 • - autorizația taxi;

 • - licența de execuție pentru vehicul;

-certificatul de înmatriculare cu inspecția periodică valabilă;

 • - asigurarea pentru persoane și bagajul acestora;

 • s) să poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional;

 • t)  să aștepte clienții în locurile de așteptare călători special amenajate cu marcaje și plăcuțe indicatoare, în limita locurilor stabilite, precum și în alte locuri unde staționarea este permisă;

 • u) să aibă o ținută corespunzătoare și un comportament civilizat față de participanții la trafic;

 • v) să spele sau să igienizeze autovehiculul numai în unitățile autorizate care execută aceste servicii;

 • w) să nu circule cu autovehicule care au stare de întreținere necorespunzătoare, sunt nespălate, au lampa taxi spartă etc.

CAP.V SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

Art.37 Constituie contravenție faptele săvârșite consemnate și stabilite prin art. 55 din Legea 38 / 2003. Ele vor fi constatate de către împuterniciți ai Primarului municipiului Galați și de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 37, alin. 1 din Legea 38 / 2003. Reprezentanții împuterniciți vor aplica și sancțiunile.

CAP.VI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art.38 Este interzisă realizarea a orice fel de publictate a unui număr de apel al unui dispecerat taxi care nu este autorizat prin licență de execuție.

Art.39 Operatorii de transport, taximetriștii independenți și respectiv operatorii dispeceri vor face toate demersurile și vor solicita la Agenția A.R.R. Galați eliberarea licențelor de transport, a licențelor taxi și a licențelor de execuție pentru dispeceri și pentru vehicule, în condițiile stabilite de lege, în termene care să le asigure participarea și atribuirea autorizațiilor taxi de către Primărie.

Art.40 Incepînd cu 01.01.2004 nu vor fi agreate pentru transportul public în regim de taxi autoturismele care nu dispun de un spațiu destinat exclusiv bagajelor, cu un volum de minim 100 dm3, exclusiv, eventual, volumul ocupat de o instalație de alimentare GPL.

Art.41 Aparatele de taxat și stațiile radio existente pe taxiurile cu autorizațiile temporare (denumite în prezent licențe de execuție pe vehicul vizate pentru sem.II 2003) vor putea fi utilizate până la înlocuirea lor conform legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003. Până la înlocuirea aparatelor de taxat cu modelul omologat stabilit prin lege, tarifarea se va realiza pe baza aparatului de taxat existent, iar evidența încasărilor totale zilnice pe fiecare operator sau taximetrist independent pe bază de chitanță fiscală.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile