Hotărârea nr. 382/2003

Trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public" a unor grupuri sanitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 382

din 30 10 2003

privind: trecerea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” a unor grupuri sanitare

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81928/14 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2 lit. “f” și art.125 din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” a grupurilor sanitare publice amplasate în Grădina Publică, Parc Mihai Eminescu, Țiglina II - strada Brăilei c/c strada George Coșbuc, individualizate în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei