Hotărârea nr. 381/2003

Atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei cu destinatia de unitate sanitara publica a imobilului situat in Galati, str. G. Cosbuc nr.259 pentru functionarea Dispensarului medical nr.18, Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 381 din 30 10 2003

privind: atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției cu destinația de unitate sanitară publică a imobilului situat în Galați, strada G Coșbuc nr.259 pentru funcționarea Dispensarului medical nr.18, Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81 920/14 10 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.126 și art.38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției cu destinația de unitate sanitară publică a imobilului situat în Galați, strada G Coșbuc nr.259 pentru funcționarea Dispensarului medical nr.18, Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei