Hotărârea nr. 38/2003

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona de confluenta Siret-Dunare, in vederea realizarii "Complexului de Inalta Tehnologie-Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 27.02.2003

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona de confluență Siret -Dunăre, în vederea realizării “Complexului de Înaltă Tehnologie - Galați”

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Autorizări și Disciplina în Construcții, Concesionări Terenuri;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona de confluență Siret -Dunăre, în vederea realizării “Complexului de Înaltă Tehnologie - Galați”, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona de confluență Siret - Dunăre, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei