Hotărârea nr. 379/2003

Aprobarea contributiei Consiliului Local pentru implementarea proiectului "Agentia Comunitara de servicii sociale" aprobat in cadrul Programului PHARE 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 379 din 30 10 2003

privind: aprobarea contribuției Consiliului Local pentru implementarea proiectului “Agenția Comunitară de servicii sociale” aprobat în cadrul Programului PHARE 2001

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.86 268/28 10 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”c”, “d” și “s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 855 855 mii lei reprezentând contribuția Consiliului Local la realizarea proiectului “Agenția Comunitară de servicii sociale” aprobat în cadrul Programului PHARE 2001, de la cap. 60 02 20.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei