Hotărârea nr. 373/2003

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ECOSAL PREST SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 373

din 30 10 2003

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL PREST SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 86 150/28 10 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.452/20 12 2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003, pentru SC ECOSAL PREST SA;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL PREST SA Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei