Hotărârea nr. 35/2003

Modificarea art.9, pct.1 si art.10 din HCL nr.68 1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 35 din 27 02 2003

privind: modificarea art.9, pct.1 și art.10 din HCL nr.68/1998

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr.13 128/25 02 2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”i” din Legea administrației publice locale nr.215/2001

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I -Se aprobă modificarea art.9, pct.1 și art.10 din HCL nr.68/1998 după cum urmează:

  • -  art. 9 ”Se numește Consiliul de administrație în următoarea componență:

1. POPA ȘTEFAN”;

  • -  art.10 „Se numește în funcția de președinte al Consiliului de administrație și Director general al SC APATERM SA Galați, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului de director, domnul POPA ȘTEFAN”.

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei