Hotărârea nr. 34/2003

Demisia domnului ing. Aristide Tanasescu, din functia de presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SC APATERM S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 34 din 27 02 2003

privind: demisia domnului ing. Aristide Tănăsescu, din funcția de președinte al Consiliului de Administrație și Director General al SC APATERM SA.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 120/25 02 2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”i” din Legea administrației publice locale nr.215/2001

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. unic -Se ia act de demisia domnului ing. Tănăsescu Aristide, din funcția de președinte al Consiliului de Administrație și Director General al SC APATERM SA.

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei