Hotărârea nr. 336/2003

Atribuirea in folosinta gratuita Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati a spatiilor in care functioneaza unitatile sanitare publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 336

din 30 09 2003

privind: atribuirea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați a spațiilor în care funcționează unitățile sanitare publice

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51 884/8 07 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art..17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.7 din Instrucțiunile pentru aplicarea OG 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

Având în vedere prevederile art.126 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică a

Județului Galați a spațiilor în care funcționează unitățile sanitare publice:

Creșa nr.1 - str. Lacatușilor nr.45

Creșa nr.9 - str. Crinului nr.24

Creșa nr.14 - str. Brăilei, parter bloc D4,

pe durata existenței construcțiilor cu destinația de unități sanitare publice.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei