Hotărârea nr. 334/2003

Atribuirea in folosinta gratuita Fundatiei "Impreuna" a terenului proprietate publica a municipiului Galati, situat in str. Nae Leonard, bl. U10

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 334 din 30 09 2003

privind: atribuirea în folosință gratuită Fundației “Împreună” a terenului proprietate publică a municipiului Galați, situat în str. Nae Leonard, bl. U10.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 082/8 07 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Fundației “Împreună” a terenului proprietate publică a municipiului Galați în suprafață de 76,34 mp, situat în str. Nae Leonard, bl. U10, pe o perioadă de 2 ani, în vederea extinderii și amenajării azilului de zi și de noapte.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei