Hotărârea nr. 33/2003

Aprobarea schimbarii destinatiei unor spatii de locuit in spatii cu alta destinatie

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 33

din 27 02 2003

privind: aprobarea schimbării destinației unor spații de locuit în spații cu altă destinație

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7292/3 02 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii, apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă schimbarea destinației spațiilor de locuit în spații cu altă destinație, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei