Hotărârea nr. 326/2003

Aprobarea acordarii de inlesniri la plata a debitelor datorate de Lazar Afrodita

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 326 din 30 09 2003

privind aprobarea acordării de înlesniri la plata a debitelor datorate de Lazar Afrodita

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.68 124/1 09 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 și art.27 din OUG nr.40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 491/2002;

Având în vedere prevederile HG nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă eșalonarea la plată a sumei de 1 519 844 lei, datorată de Lazar Afrodita cu titlu de impozit cladiri, în 4 rate lunare egale.

Art.2 - Se aprobă amânarea la plată a majorărilor în sumă de 143 321 lei și a penalităților de întârziere în sumă de 33 348 lei, datorate de Lazar Afrodita, aferente debitului eșalonat.

Art.3 - Se aprobă scutirea la plată a majorărilor și penalităților de întârziere la data ultimei plăți din graficul de eșalonări, datorate de Lazar Afrodita.

Art.4 - Numărul de înregistrare a cererii d -nei Lazăr Afrodita, rolul fiscal, natura debitului eșalonat, debitul eșalonat, numărul de rate, majorările și penalitățile de întârziere sunt prevăzute în tabelul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei