Hotărârea nr. 31/2003

Modificarea Regulamentului aprobat prin HCL nr.80 2002.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 31 din 27 02 2003

privind: modificarea Regulamentului aprobat prin HCL nr.80/2002.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13 130/25 02 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.29/N/1993 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al secretarului de stat, pentru aprobarea Normativului - cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici;

Având în vedere HG nr.1 275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;

Având în vedere prevederile HG nr.366/2001 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin HG nr.1 275/2000 și art. 38, alin.1 și 2 lit.”j” din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă modificarea Regulamentului aprobat prin HCL nr.80/2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXĂ

LA HCL NR. 31/27 02 2003

MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND METODOLOGIA DE CONTORIZARE ÎN APARTAMENTE ȘI PROCEDURILE DE UTILIZARE A ACESTEIA ÎN MĂSURAREA ȘI DECONTAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ RECE, APĂ CALDĂ MENAJERĂ ȘI ENERGIE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE APROBAT CONFORM HCL 80/30 04 2002.

Art. 3.1.2 lit. c - se va reformula astfel:

  • c) ultimul buletin de verificare metrologică eliberat de un laborator autorizat metrologic;

Art.3.1.2 lit. d - se va reformula astfel:

  • d) schema de montaj se pune la dispoziție de producător/furnizor.

Art.3.1.2 lit. g și lit. h - se anulează

Art.3.1.3 lit. a - se va reformula astfel:

a) să dețină certificatul aprobat, eliberat de Biroul Român de Metrologie Legală și să aibă aplicată marca metrologică.

Art.3.1.3 lit. d - se va reformula astfel:

d) să dețină buletin de verificare metrologică valabil și să aibă aplicată marca metrologică.

Art.3.1.3 lit.e și lit.f - se anulează:

Art.3.1.3.lit.h - se va reformula astfel:

h) să fie montat corespunzător schemei de montaj cu respectarea STAS -urilor, a reglementărilor tehnice și metrologice în vigoare și a prevederilor prezentului regulament.

Art.3.3.2 - se va reformula astfel:

Art. 3.3.2 - Nerespectarea oricărei prevederi legale, tehnice și metrologice va atrage după sine înștiințarea Camerei de Comerț și a Biroului Român de Metrologie Legală, în vederea retragerii dreptului de montare și sigilare a aparatelor de măsură.

Completarea HCL nr.80/2002 cu art.4,4 se va reformula astfel:

Art. 4.4 toți contorii divizori montați până la 30 04 2002 vor fi resigilați de către SC APATERM SA cu respectarea condițiilor tehnice și metrologice, indicându - se proces - verbal de recepție și punere în funcțiune conform art.4,3.

Programarea verificării și resigilării se face de către administratorul asociației în scris până la 30 06 2003.

Completarea HCL nr.80/2002 cu art.4.6 formulat astfel:

Art. 4.6 - Contractele de prestări servicii se încheie cu proprietarul apartamentului.

Completarea HCL nr.80/2002 cu art.4.7, formulat astfel:

Toți agenții economici inclusiv cei care își desfășoară activitatea în blocurile de locuințe au obligația încheierii contractelor de prestare servicii(apă rece, apă caldă de consum, încălzire) cu SC APATERM SA Nu se livrează apă caldă, apă rece și căldură dacă persoana juridică nu și - a montat contori.

Toate persoanele juridice care au sediul sau își desfășoară activitatea în blocuri de locuințe sunt obligate să încheie cu asociațiile de proprietari Convenția anuală privind contribuția la cheltuielile aferente consumurilor în cadrul Asociației de Proprietari și Acord de principiu al asociației de proprietari pentru firmele din apartamente, individualizate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art.8.1.1 lit. c, alin.2 - se va reformula astfel:

Dacă proprietarul unui apartament modifică suprafața corpurilor de încălzire, are obligația de a prezenta asociației de proprietari procesul - verbal de modificare a suprafeței radiante. Asociațiile de proprietari au obligația de a comunica la SC APATERM S.A. modificările în suprafață radiantă.

Art. 8.1.2, lit. b, va avea următorul conținut:

Art.8.1.2 - Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea de apă rece și apă caldă menajeră se va stabili astfel: din consumul total înregistrat de la contorul de branșamentul blocului_se scade suma consumurilor înregistrate de contorii divizori din apartamentele contorizate, corectate conform punctului a), iar diferența se repartizează proporțional cu numărul de persoane, dar nu mai mult de media calculată în sistem paușal. Dacă rămâne o diferență, aceasta se împarte în mod egal la numărul de persoane de pe scara blocului. În cazul depășirii consumului mediu lunar/persoană din lunile anteriore, se va efectua o verificare a instalațiilor interioare, concomitent cu ridicarea curbei de consum pentru un interval de 24 de ore în vederea determinării nivelului pierderilor și eliminării acestora.

Art.9.6 - se va reformula astfel:

Fiecare utilizator(consumator) de servicii publice este obligat să -și achite lunar contravaloarea serviciilor primite. În situația în care proprietarul/chiriașul nu - și achită trei luni consecutive cheltuielile de întreținere va fi debranșat și acționat în instanță.

Art. 9.7 - se va reformula astfel:

În cazul branșamentelor de apă rece necontorizată, SC APATERM SA facturează întreg blocul la cantitatea înregistrată la contori divizori, la care se aplică corecția de 1,1 - 1,15, la care se adaugă consumul în sistem paușal pentru apartamente necontorizate. De asemeni, în blocurile unde sunt spălătoare și camere ale femeilor de serviciu sau sedii ale asociațiilor dotate cu instalații sanitare, acestea se contorizează sau se sigilează. Numărul de persoane care sunt trecute la paușal sunt prezentate de administrator pe propria răspundere. La golirea instalațiilor pentru montarea de contori în apartamente cantitatea de apă golită din întreg tronsonul se facturează la chiriașul/proprietarul apartamentului care a solicitat golirea.

Se va introduce art.9.8 formulat astfel:

Același sistem de facturare ca la punctul 9.7 se aplică și la apă caldă de consum. În acest caz consumul la paușal va fi de 3,5 m3 /persoană/lună pentru familiile cu maxim 4 membri.

Începând cu al cincilea membru, consumul paușal pentru apă caldă de consum va fi de 2m3/membru de familie/lună.

Se va introduce art.9.9 formulat astfel:

Administratorii asociațiilor de proprietari sunt obligați ca până la data de 5 ale lunii să întocmească listele de plată și să le prezinte Președintelui Comisiei de Cenzori, care după ce le verifică și dacă sunt corecte, le semnează și le prezintă Președintelui Asociației de proprietari. Acesta după ce le verifică le semnează și dă dispoziție administratorului să le afișeze la fiecare scară până la data de 10 ale lunii. Modelul listei de plată a fost stabilită prin Ordinul 2 329/2001 al MFP și este prevăzută în anexa 3, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Președinte de ședință Florea Paul