Hotărârea nr. 302/2003

Aprobarea actului aditional la conventia incheiata intre Consiliul local si Fundatia "Nursing Comunitar", pentru sustinerea serviciilor de asistenta sociala

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 302 din 30 09 2003

privind aprobarea actului adițional la convenția încheiată între Consiliul local și Fundația “Nursing Comunitar”, pentru susținerea serviciilor de asistență socială

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68 442/2 09 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

Având în vedere prevederile art.6, alin.2 și 3 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă actul adițional la convenția încheiată între Consiliul local și Fundația “Nursing Comunitar”, pentru susținerea serviciilor de asistență socială Actul adițional este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ROMÂNIA

HCL nr.302/30 09 2003


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

Act adițional

Nr ._________/________2003

la Convenția nr. 335124/15.06.2002

privind susținerea serviciilor de asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice promovate de Fundația Nursing Comunitar Galați

Între :

Consiliul Local al Municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont de virament 24600220 deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Primarul municipiului Galați, Ing. Dumitru Nicolae, Director Direcția Economică, Ec. Stamate Doina, Șef Serviciu Contencios Juridic, Cj. Bunulescu Mitică si :

Fundația “Nursing Comunitar” Galați, cu sediul în str. Regiment 11 Siret, nr. 34, cod Fiscal 130390 10, cont de virament 2511013193 deschis la CEC Sucursala Galați, reprezentată de Moroșanu Magda președinte al Fundației “Nursing Comunitar” Galați

CAPITOLUL I

Obiectul actului adițional

5

Art. 1 Se alocă de la bugetul local suma de 30.000.000 lei pentru plata serviciilor acordate de Fundația Nursing Comunitar Galați în luna mai 2003 .

Art. 2 Rămân valabile celelalte prevederi ale Convenției nr 335124/15.06.2002.

PRiMAR,

ing Dumitru Nicolae


Fundația “Nursing Comunitar” Galați Președinte,

Moroșanu Magda

Director Direcția Economică,

Ec. Doina Stamate

Control Financiar preventiv

Ec. Rodica Câmpeanu

Avizat,

Cj. Mirela Roman

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin