Hotărârea nr. 301/2003

Alocarea de la bugetul local a sumei de 39.000.000 lei in vederea sustinerii aparitiei revistei de cultura "ANTARES"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 301 din 30 09 2003

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 39 000 000 lei în vederea susținerii apariției revistei de cultură „ANTARES”

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63 868/18 08 2003

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” și „p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 39 000 000 lei, de la cap. 59 02 20 în vederea susținerii apariției revistei de cultură „ANTARES”

Art.2 - Se aprobă contractul între Consiliul Local Galați și revista de cultură „ANTARES”, în forma prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

CONTRACT

Nr. _______ / _________

Anexa

la HCL nr.301/30 09 2003

Pentru participarea Consiliului Local Galați, în calitate de coorganizator, la susținerea apariției revistei de cultură “ANTARES”

Între:

Consiliul Local Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, reprezentat prin dl. DUMITRU NICOLAE - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI și dna. DOINA STAMATE -DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

și:

Fundația Culturală “ANTARES”, cu sediul în Galați, str. Al. I. Cuza, bloc Cristal, sc. 4,

ap. 2, reprezentată prin dl. CORNELIU ANTONIU - DIRECTOR, pe de altă parte,

CAPITOLUL I: Obiectul contractului

Art 1. Consiliul Local Galați alocă pe durata încheierii contractului suma de 39 000 000 lei de la bugetul local Fundației Culturale “ANTARES” pentru susținerea apariției revistei de cultură “ANTARES”, la un tiraj de 1.000 de exemplare trimestrial.

CAPITOLUL II: Durata contractului

Art 2. Durata contractului este de 12 luni, de la data încheierii prezentului contract.

CAPITOLUL III: Obligațiile părților

Secțiunea 1: Obligațiile Fundației Culturale “ANTARES” (executant)

Art 3.   Fundația Culturală “ANTARES” are, în raport cu obiectul prezentului contract,

următoarele obligații:

  • a. ) Să folosească suma acordate de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de

corectură, tehnoradactare, tipar.

  • b. ) Să pună la dispoziția Consiliului Local Galați un număr de 100 de exemplare din

fiecare număr al revistei “ANTARES” în mod gratuit.

  • c. ) La cererea autorităților administrației publice locale, să rezerve gratuit spațiu în

paginile revistei în vederea publicării unor articole de interes local.

  • d. ) Să sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltării și atribut esențial al identității

naționale.

  • e. ) Să reflecte obiectiv și să informeze corect cetățenii asupra tuturor aspectelor vieții

culturale a municipiului Galați, respectiv activități culturale desfășurate de ONG-uri, minorități naționale, muzee, teatre și alte instituții de cultură.

  • f. )   Să promoveze și să încurajeze libertatea de exprimare și de afirmare a diversității

culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural și dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice.

  • g. ) Să tindă în permanență, cu profesionalism și seriozitate, spre perfecționarea modului

de informare al cetățenilor asupra culturii și artelor din municipiul Galați.

  • h. ) Să prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea

decontării acestora, în limita sumei alocate de la bugetul local.

Secțiunea 2: Obligațiile Consiliului Local Galați (beneficiar)

Art 4. Consiliul Local Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația să achite lunar valoarea înscrisă în documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate, în limita sumei alocate de la bugetul local pentru contribuția la apariția revistei de cultură “ANTARES”.

Art 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul nr. _____________

deschis la __________________ al Fundației Culturale “ANTARES”.

CAPITOLUL IV: Proceduri de încetare a contractului

Art 6.    Prezentul contract încetează la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art 7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract în condițiile notificării deciziei celeilate părți. Revocarea produce efecte după 30 zile de la data notificării.

Art. 8. În cazul în care fundația nu respectă condițiile prezentului Contract, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Consiliul Local își rezervă dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentului Contract, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local. Dacă fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: Clauze speciale

Art 9. Nerespectarea obligațiilor asumate de către fundație dă dreptul celeilalte părți să dispună suspendarea plății lunare a fondurilor acordate de la bugetul local, până la reglementarea situației.

Art 10 Modificarea prezentului contract se poate face cu acordul părților prin act adițional.

Art 11 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, fiecare parte primind câte un exemplar și fiind de acord cu prevederile acestuia.

Art 12 Data încheierii prezentului contract este: ________________

Consiliul Local Galați:

Fundația Culturală

“ANTARES”

DIRECTOR,

Corneliu Antoniu


PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, Ec. Doina Stamate

DIRECTOR DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, Ing. Viorica Palade

Control Financiar Preventiv

Ec. Rodica Câmpeanu

Avizat,

C.J. Roman Mirela

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin