Hotărârea nr. 30/2003

Aprobarea contractului de delegare a serviciului de iluminat public incheiat intre Consiliul Local al municipiului Galati si S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. - Sucursala Bucuresti

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 30

din 27 02 2003

privind: aprobarea contractului de delegare a serviciului de iluminat public încheiat între Consiliul Local al municipiului Galați și S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. - Sucursala București

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 11416/18 02 2003;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 162/14 08 2002 privind aprobarea caietului de sarcini privind reabilitarea, modernizarea și întreținerea iluminatului stradal;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2 și art. 12, lit. “e” din OG nr. 60/2001 privind achizițiile publice;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă contractul de delegare a serviciului de iluminat public încheiat între Consiliul Local al municipiului Galați și S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. -Sucursala București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei