Hotărârea nr. 29/2003

Trecerea din patrimoniul CNCF CFR S.A. in patrimoniul privat al municipiului Galati a imobilului situat in Galati, str. Maior Iancu Fotea nr.23

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 29 din 27 02 2003

privind: trecerea din patrimoniul CNCF CFR SA în patrimoniul privat al municipiului

Galați a imobilului situat în Galați, strada Maior Iancu Fotea nr.23

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 11 226/18 02 2003 ;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă trecerea din patrimoniul CNCF CFR SA în patrimoniul privat al municipiului Galați a imobilului situat în Galați, strada Maior Iancu Fotea nr.23

Imobilul este identificat în planul de situație prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și prezintă următoarele caracteristici tehnice:

  • -  suprafața de teren aferentă : 1 178 mp

  • -  suprafața construită : 570 mp

  • -  regim de înălțime:parter

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei