Hotărârea nr. 287/2003

Modificarea si completarea anexei II si III din HCL nr.6 27 02 2003 referitoare la infiintarea "Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 287 din 30 09 2003

privind modificarea și completarea anexei II și III din HCL nr.6/27 02 2003 referitoare la înființarea “Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri”

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.74 944/23 09 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.27 și art. 32 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile art.7, alin 2 din HG nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, modificată și completată de HG nr. 157/1999;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. „i” din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei II și III din HCL nr.6/27 02 2003 conform anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei