Hotărârea nr. 286/2003

Aprobarea documentatiilor tehnico - economice pentru obiectivele noi de investitii propuse pentru anul 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 286 din 30 09 2003

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivele noi de investiții propuse pentru anul 2003

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.74 940/23 09 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.16, alin. 5 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru obiectivele noi de investiții, propuse pentru anul 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL nr.286/30 09 2003

Prin programul de investitii pe anul 2003, Primaria Municipiului Galati propune realizarea obiectivelor:

 • 1. Amenajare intersecție str. Brăilei cu str. Traian

Intersectia str. Brailei cu str. Traian prezinta o serie de disfunctionalitati in exploatare legate de desfasurarea traficului. Este necesara corectarea elementelor geometrice odata cu realizarea unor benzi suplimentare de circulatie pentru selectarea si dirijarea curentilor de trafic.

Amenajarea corespunzatoare a intersectiei impune demolarea imobilului (nelocuit) din str. Brailei nr. 11 si organizarea spatiului in functie de noile elemente urbanistice.

Prin amenajare se prevede extinderea spatiului carosabil pentru asigurarea virajului la dreapta si stocaj stinga pe str. Prelungirea Traian si str. Brailei. Latimea carosabilului in zona intersectiei se extinde de la 14m la 20m.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investiției -3.371.722,6 mii lei

 • ■  din care C+M            -2.808.162 mii lei

 • ■   capacitati:

-Suprafata teren S=1.360 mp

-retea canalizare-tub PAFSIN Dn 200-300 mm, l=60 ml

-camine canalizare 8 buc

-retea apa rece-Dn 110 mm, l=110 ml

-teava PEID+OL,Dn=200-300 mm.

Durata de realizare a investitiei este de 18 luni din care :

-9 luni amenajare intersectie

-9 luni amenajare parc

2. Grupuri sanitare cu fosa septica -municipiul Galati

Pentru imobilele, aflate in proprietatea Consiliului Local (care nu au grup sanitar propriu) si in incinta Talciocului se impune construirea unor grupuri sanitare cu fosa septica cu cabina.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei -1.693.886 mii lei

 • ■  din care C+M             -1.418.861 mii lei

 • ■   capacitati:

-Suprafata teren S=2,89 mp

-25 bucati

-cabina constructie: H=2,1m, sectiune 1,2x1,2 m -cuva-constructie:H=2m, sectiune 1,2x1,7m

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni .

3.L.T.E.-imobil str. Zimbrului nr. 5

In imobilul din str.Zimbrului nr.5 s-a amenajat un centru de locuinte si sprijin venind astfel in ajutorul tinerilor ce provin de la diverse centre de plasament si care depasind varsta de 18 ani nu mai au dreptul de a fi cazati in aceste centre.In vederea desfasurarii activitatii in acest centru este necesara amenajarea incintei si realizarea unei imprejmuiri corespunzatoare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investiției -505.239,3 mii lei

 • ■  din care C+M             - 453.370,2 mii lei

 • ■  capacitati:Gard plasa sarma l=214 ml.,

Suprafata trotuar=458 mp., borduri trotuar=172,7 ml.

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni.

4. Reamenajare Parc Oraselul Copiilor Tiglina I

Parcul Oraselul Copiilor din Tiglina I este delimitat de str.Regiment 11 Siret si str.Saturn.Reamenajarea parcului va avea ca scop crearea unui ambient placut in zona respectiva.Se vor realiza urmatoarele lucrari:completarea pistei existente cu capete de intoarcere pentru a putea fi folosita de catre roleri, realizarea pe timp de iarna a unui patinoar natural, realizarea unei retele de apa cu hidranti si adapatori precum si a 2 grupuri sanitare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investiției -5.002.390,0 mii lei

 • ■  din care C+M             - 4.497.306,0 mii lei

 • ■  capacitati:-retea apa, Dn 50mm, l=430 ml., cismele apa-3 buc.,fantana arteziana-lbuc.

-grupuri sanitare=2 buc.

-Suprafata teren=10.600,0 mp.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

5.Amenajare parc auto la atelierul mecanic-exploatare termoficare, str. Saturn

Intrucat instalatia de canalizare exterioara a atelierului mecanic este subdimensionata, zona interioara si exterioara a acestuia sunt permanent inundate ,deci conditiile sunt improprii pentru desfasurarea activitatii si respectarea normelor de protectie a muncii.

Se va urmari realizarea unei noi instalatii de canalizare si amenajarea parcarii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei -400.357 mii lei

 • ■  din care C+M            -363.419 mii lei

 • ■   capacitati:

-retea canalizare: O 250mm, L=25m, Q 200mm, L=38m,

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni.

6. Amenajare parc auto la atelierul mecanic-Statia Pompare 13 Iunie

Parcul auto al Directiei Exploatare canalizare si-a desfasurat activitatea pina in anul 2002 in Statia de incinerare, aflata in prezent in administrarea Consiliului Local.

Fata de cele prezentate s-a impus intocmirea proiectului tehnic in vederea amenajarii unui spatiu cu destinatie parcare auto la Statia de Pompare 13 Iunie.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

valoarea totala a investitiei -347.440 mii lei din care C+M            -315.386 mii lei

 • ■   capacitati:

-suprafata zgura S=260mp

-suprafata betonata S=455 mp

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni.

7. L.T.E.-Sala sport 50 locuri Scoala nr.34, Micro 39B Galati

Lucrarile tehnico-edilitare pentru sala de sport a Scolii nr.34 constau in asigurarea utilitatilor si anume apa, canalizare, gaze, sistematizare verticala si drumuri.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la reteaua existenta printr-un bransament pozat in canal de protectie pe lungimea de 5 ml .Sistemul de canalizare se va realiza din tuburi Dn 160 mm PP si Dn 200 PAFSIN.Alimentarea cu gaze naturale se va face printr-un bransament Dn 32 mm racordat la reteaua de gaze Dn 98 mm existenta pe str.Traian Vuia.Sistematizarea verticala va asigura prin pante transversale si longitudinale indepartarea apelor pluviale de la cladire spre exterior la terenul natural.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investiției -954.396,0 mii lei

 • ■  din care C+M            -765.917,0 mii lei

 • ■   capacitati:

-Suprafata alei=420 mp.,Covor asfaltic teren sport=1.240 mp.

-retea apa O 1     l=55 ml.

-retea canalizare Dn 110 mm PP, l=20 ml., Dn 160mm PP, l=33 ml., Dn 200mm PAFSIN,l=54 ml.

-retea gaze Dn 32mm PE, l=7ml.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

8. .L.T.E.-Sala sport 50 locuri Scoala nr.13, Tig.II, Galati

Lucrarile tehnico-edilitare pentru sala de sport a Scolii nr.13 constau in asigurarea utilitatilor si anume apa, canalizare, gaze, sistematizare verticala si drumuri.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la reteaua existenta, prevazandu-se un camin cu vane de manevra si apometru .Sistemul de canalizare se va realiza din tuburi PAFSIN Dn 200 mm cu racodare in colectorul existent Dn 400 mm.Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice pentru sala de sport, se face din conducta de gaze presiune redusa Dn 125 mm printr-un bransament Dn 32 mm PE.Lucrarile de sistematizare verticala cuprind realizare de alei pietonale si rigole.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei -1.691.967,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -1.306.573,0 mii lei

 • ■   capacitati:

-Suprafata trotuare=86 mp., Suprafata rigole pereate=128 mp.

-retea apa Dn 50 mm PEID, l=30 ml.

-retea canalizare Dn 200mm PAFSIN, l=80 ml.

-retea gaze Dn 32 PE, l=7,0 ml

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

9.L.T.E.-Sala sport -Grup scolar sportiv nr.1, Galati

Lucrarile tehnico-edilitare pentru sala de sport a Grupului Scolar Sportiv nr.1, constau in asigurarea utilitatilor si anume apa, canalizare, gaze, sistematizare verticala si drumuri.

Alimentarea cu apa se va asigura prin racordarea la rețeaua existenta printr-un branșament de O 1 pozat in canal de protectie pe o lungime de 5 ml. si ingropat.Retelele de canalizare vor fi pozate in canal de protectie.Alimentarea cu gaze a Clubului Sportiv Scolar se va face din conducta de gaze presiune medie existenta pe strada Stadionului printr-un bransament din PE.Sistematizarea verticala va asigura prin pante transversale si longitudinale indepartarea apelor pluviale spre rigolele pereate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei -2.341.057,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -2.015.764,0 mii lei

 • ■   capacitati:

-Suprafata trotuare=584 mp., Suprafata rigole pereate=145 mp.

-retea apa O 1 PEHD, L=155 ml.

-retea canalizare Dn 110 mm PP,l=20 ml., Dn 160 mm PP, l=202 ml.

-retea gaze Dn 32 mm PE, l=5,0 ml

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

10.Consolidare si refunctionalizare obiectiv ,,Batranii de langa noi''

Avand in vedere insuficienta spatiilor pentru ingrijirea batranilor si starea necorespunzatoare privind conditiile minimale de calitate ale finisajelor afectate de degradarea structurala , se impun lucrari de reabilitare ale corpului de cladire existent in incinta Centrului de Ingrijire si Asistenta nr.56.Lucrarile propuse a se realiza sunt: recompartimentarea interioara in scopul obtinerii a inca unui salon prin micsorarea holului, lucrari de consolidare la infrastructura, suprastructura, lucrari de reabilitare pentru instalatii electrice, sanitare, termice, canalizare si pentru finisaje interioare si exterioare, lucrari de sistematizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • ■  valoarea totala a investitiei -1.267.126,0 mii lei

 • ■  din care C+M             -1.003.684,0 mii lei

 • ■  capacitati:Ac=185 mp., Ad=185 mp.

-nivel inaltime: P

-retea canalizare Dn 100 mm,l=30 ml.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

Documentatiile investitiilor sunt intocmite in faza studiu de fezabilitate, iar valorile sunt stabilite in preturi august 2003 .

Avand in vedere prevederile Legii Finantelor Publice Locale nr.189/1998,art.16 alin.5 si a Legii Administratiei Publice Locale nr.215, art.128 care precizeaza ca ,,lucrarile de constructii de interes public se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate de consiliul local in limitele si in conditiile prevazute de lege'' supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Galati, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de mai sus.

Președinte de ședință

Nicolescu Sorin