Hotărârea nr. 27/2003

Aprobarea caietului de sarcini necesar vanzarii prin licitatie publica a terenului proprietate privata a municipiului Galati, situat in zona Port Bazinul Nou

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 27 din 27 02 2003

privind: aprobarea caietului de sarcini necesar vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, situat în zona Port Bazinul Nou

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9 898/12 02 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 183/5 09 2002 privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, situat în zona Port, Bazinul Nou;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „h” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă caietul de sarcini necesar vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, situat în zona Port Bazinul Nou.

Caietul de sarcini este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei