Hotărârea nr. 26/2003

Aprobarea tarifelor pentru desfasurarea activitatii Serviciului Tasari din cadrul SC CONSTRUCTII SI REPARATII S.A. GALATI si a taxei pentru eliberarea avizului de specialitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 26 din 27 02 2003

privind: aprobarea tarifelor pentru desfășurarea activității Serviciului Tasări din cadrul SC CONSTRUCȚII și REPARAȚII SA GaLaȚI și a taxei pentru eliberarea avizului de specialitate

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă tarifele pentru desfășurarea activității Serviciului Tasări din cadrul SC CONSTRUCȚII și REPARAȚII SA GALAȚI , prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă taxa pentru eliberarea avizului de specialitate de către Serviciul Tasări în sumă de 524 000 lei.

Art.3 - Tarifele aprobate la art.1 se vor modifica în funcție de creșterile salariale acordate de societate conform contractului colectiv de muncă și a legislației în vigoare și taxa aprobată la art.2 se va indexa semestrial cu indicele de inflație comunicat de Direcția Județeană de Statistică.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei