Hotărârea nr. 242/2003

Demisia domnului consilier Manole Ioan, din consiliul de Administratie al SC APATERM SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 242 din 23 06 2003

privind demisia domnului consilier Manole Ioan, din consiliul de Administrație al SC APATERM SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46 538/19 06 2003;

Având în vedere prevederile titlului IV, art.88, lit.”d” din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției ;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se ia act de demisia domnului consilier Manole Ioan din Consiliul de Administrație al SC APATERM SA Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Munteanu Toma

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei