Hotărârea nr. 239/2003

Aprobarea structurii organizatorice a Primariei municipiului Galati

R O M A N I A JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E nr.239 din 23 06 2003

privind: aprobarea structurii organizatorice a Primăriei

municipiului Galați

Consiliul Local al municipiului Galați;

INITIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 570/19 06 2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați;

Având în vedere prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. e, din Legea Administrației publice locale nr.215/2001;

In temeiul art.46 alin.1, din Legea Administrației publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Primăriei municipiului Galați conform anexelor 1.1, 1.2, 1.3.

Anexele 1.1, 1.2, 1.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă organigrama, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă statutul de funcții conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 5. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6.- Secretarul Primăriei municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Munteanu Toma

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei