Hotărârea nr. 238/2003

Aprobarea functiilor publice din cadrul Primariei municipiului Galati

R O M A N I A

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E nr. 238 din 23 06 2003

Privind : aprobarea funcțiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Galați;

Consiliul Local al municipiului Galați;

INITIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 572/19 06 2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați;

Având în vedere prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. e, din Legea Administrației publice locale nr.215/2001;

In temeiul art.46 alin.1, din Legea Administrației publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E:

Art. 1. - Se aprobă funcțiile publice din cadrul Primăriei municipiului Galați, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 3. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4.- Secretarul Primăriei municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Munteanu Toma

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei