Hotărârea nr. 227/2003

Aprobarea acordarii de inlesniri la plata a debitelor datorate de Cobzaru Ioan

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnt.227

din 23 06 2003

privind aprobarea acordării de înlesniri la plata a debitelor datorate de Cobzaru Ioan

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45102/16 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.i și art.27 din OUG nr.40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 491/2002;

Având în vedere prevederile HG nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă eșalonarea la plată a sumei de 1 470 105 lei, datorată de Cobzaru Ioan, cu titlu de chirie fond locativ, în 9 rate lunare egale.

Art.2 - Se aprobă amânarea la plată a majorărilor în sumă de 4 881 848 lei și a penalităților de întârziere în sumă de 278 720 lei, datorate de Cobzaru Ioan, aferente debitului eșalonat.

)        Art.3 - Se aprobă scutirea la plată a majorărilor și penalităților de întârziere la data ultimei

plăți din graficul de eșalonări, datorate de Cobzaru Ioan.

Art.4 - Numărul de înregistrare a cererii d -lui Cobzaru Ioan, rolul fiscal, natura debitului eșalonat, debitul eșalonat, numărul de rate, majorările și penalitățile de întârziere sunt prevăzute în tabelul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președintele ședință ,;AMuntteant^pma

■ii                              Contrasemnează

                            Secretarul municipiului Galați

GrigoreMatei/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE Serviciul Impozite si Taxe — Persoane Fizice

Str. Domnească Nr.13, BI.L parter, Tel. 307772/307790

ANEXA


IaHCLnr. 227/23.06.2003

TABEL

cu persoanele care au solicitat înlesniri la plata impozitelor si taxelor

Nr. Ort

Nr. cerere

Nume si prenume

Rol

Natura debitului eșalonat

Nr rate

Debite amanate

Ramasita

Majorări

Penalitati

1.

10178

COBZARUIOAN

10246981

Chirie fond locativ

9

1.470.105

4.881.848

278.720

r- -7

V-

/fttăș&dintș; de ședință

Munteanu Toma


SEF SERVICIU IMPOZITE SI Ec.DORU- PERSOANE FIZICE ONTE


INSPECTOR Ec.DO