Hotărârea nr. 224/2003

Aprobarea acordarii de inlesniri la plata a debitelor datorate de Mihai Ionel

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnt. 224

din 23 06 2003

privind aprobarea acordării de înlesniri la plata a debitelor datorate de Mihai Ionel

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45102/16 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.i și art.27 din OUG nr.40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 491/2002;

Având în vedere prevederile HG nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă eșalonarea la plată a sumei de 1 669 823 lei, datorată de Mihai Ionel, cu titlu de impozit clădiri, în 6 rate lunare egale.

Art.2 - Se aprobă amânarea la plată a majorărilor în sumă de 1 051111 lei și a penalităților de întârziere în sumă de 116 737 lei, datorate de Mihai Ionel, aferente debitului eșalonat.

Art.3 - Se aprobă scutirea la plată a majorărilor și penalităților de întârziere la data ultimei plăți din graficul de eșalonări, datorate de Mihai Ionel.

Art.4 - Numărul de înregistrare a cererii d -lui Mihai Ionel, rolul fiscal, natura debitului eșalonat, debitul eșalonat, numărul de rate, majorările și penalitățile de întârziere sunt prevăzute în tabelul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6“ Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei^//PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE Serviciul Impozite si Taxe — Persoane Fizice Str. Domnească Nr.13, BI.L parter; Tel. 307772/307790

ANEXA

la HCL nr. 224/23.06.2003


TABEL

cu persoanele care au solicitat inlesniri la plata impozitelor si taxelor

Nr. Crt

Nr.

cerere

Nume si prenume

Rol

Natura debitului eșalonat

Nr rate

Debite amanate

Ramasita

Majorări

Penalitati

1.

9520

MIHAI IONEL

10601161

Impozit clădiri

6

1.669.823

1.051.111

116.737

SEF SERVICIU IMPOZITE SI T Ec.DORU/ , ■■

/ P r e ș e d ! in t e. de^ ședință C % ! M u ni e an uj To m a


INSPECTOR Ș^MlALITATE

Ec.DOȘRyMȘUITA